Place:Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands

NameFerwerderadeel
Alt namesFerwerderadielsource: Fryslân-Fryske Akademy
TypeGemeente
Coordinates53.31°N 5.84°E
Located inFriesland, Netherlands     (1816 - 2018)
Also located inNoardeast-Fryslân, Friesland, Netherlands     (2019 - )


Contents

Historical summary

FERWERDERADEEL (pronunciation), griet., prov. Friesland, kw. Oostergoo, arr. Leeuwarden, kant. Holwerd ( 5 m. k, 3 s. d.); palende N. aan de Wadden, O. aan Leeuwarderadeel, W. aan het Bildt.

Zij is de tweede griet. van Oostergoo, ontleent haren naam van het d. Ferwerd, en bestaat uit de volgende 11 dorpen: Ferwerd, Hoogebeintum, Hallum, Marrum, Nykerk, Wanswerd, Blya, Genum, Reitsum, Jislum en Lichtaard, waarvan de vijf voornaamsten gelegen zijn aan den noordelijken hoofdweg van Friesland, van Leeuwarden naar Holwerd en verder.

Oudtijds bevatte zij drie kloosters, namelijk: Mariëngaarde, Foswerd en Genaard, Genesareth of Nazareth. Aan oude staten ontbrak het hier ook niet, als: Abinga, Aylva, Douwma, Feitsma, Goslinga, Gralda (niet genoemd in Ferwerderadeel), Harsta, Kamminga, Oenema, Roorda, Sytzsama, Swama, Tjallinga, Unema en anderen. Van deze allen bestaan thans niet meer dan Harstastate en Goslinga.

Ferwerderadeel beslaat eene oppervlakte van 8125 bund. 63 v. r. 65 v. ell., telt 950 h., bewoond door 1428 huisgez., uitmakende eene bevolking van ongeveer 7200 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw en veeteelt.

Het land is hier, vooral aan den zeekant, zeer hoog en vruchtbaar, en levert zowel schoon bouw- als weiland voor het vee op. Dezen vetten kleibodem heeft zij te danken aan de sedert vroege eeuwen menigvuldige overslibbingen van de Noordzee, tegen wier geweld zij nog met zware zeedijken moeten beveiligd worden. Doch ook nog na het aanleggen van die dijken is de zee voortgegaan om, wat zij elders afscheurt, aan de noordkust dezer grietenij aan te spoelen of aan te slibben. Hieraan dankt zij aan de noordwestzijde de reeds ingedijkte landen van het Nieuwe-Monnike-Bildt en het Noorderleeg, met nog daarenboven eene groote uitgestrektheid schorren of buitenlanden, het Noorderleegs-Buitenveld, de Boerepollen, de Keegen, enz., die, hooger dan gewone vloeden liggen, en uitmuntende weiden opleveren. De noordzijde dezer grietenij is meest bouw-, de zuidzijde meestal weiland.

Aan water is deze griet. niet rijk, maar vooral komt in aanmerking de Dokkumer-Ee en het Wanswerder-meer. In de eerstgemelde vaart of zuidelijke grens ontlasten zich de binnenwateren of talrijke dorpsvaarten van Ferwerderadeel.

De Herv. welke hier ongeveer 7200 in getal zijn, maken de volgende 5 gem. uit, als: Blya-en-Hogebeintum, Ferwerd, Hallum, Marrum-en-Nykerk, Reitsum-Genum-en-Lichtaard en Wanswerd-en-Jislum, welke 11 kerken hebben door 5 Predikanten bediend wordende.

De Doopsgez., van welke men er 150 aantreft, behoren tot de gem. van Holwerd-Blya-en-Vischbuurt, Oudebildtzijl en Hallum.

De R. K., van welke men er hier 7 heeft, worden tot de stat. van Dockum gerekend.

Men telt in deze griet. acht scholen, gezamelijk bezocht wordende door een gemiddeld getal van 650 leerlingen.

Het wapen dezer griet. bestaat in een veld van azuur, beladen met zeven sterren van goud, welk wapen reeds in het jaar 1395 door haar gevoerd werd. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 4:316-17)

Gemeentearchief Ferwerderadiel

Postadres
Postbus 2
9172 ZS Ferwert
Telefoon: (0518) 41 88 88
E-mail: info@ferwerderadiel.nl
Internet: www.ferwerderadiel.nl

Research tips

Resources

Cemeteries

Census

Church records

Maps/gazetteers

Migration

Military

Photograph collections

Vital records

Websites


Adjacent gemeenten

   Adjacent gemeenten   
 Terschelling (over zee)   Ameland (over zee)    
 het Bildt   Dongeradeel 
 Leeuwarderadeel   Tietjerksteradeel   Dantumadeel 

For more information, see the EN Wikipedia article Ferwerderadiel.

Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns