Person:Roymer Tetmansz (1)

Watchers
Roymer Tetmansz
 
Facts and Events
Name Roymer Tetmansz
Gender Male
Death? Bef 1604 Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands

Boer

References
 1.   Roymer Tetmansz, zoon van Tetman N, overleden te Swichum voor 1604.
  Boedelbeschr. 18 okt. 1604 wegens hertr. weduwe. Eigenaar van ongeveer 1/6 van Wiggersmastate te Warga, deels geërfd, deels aangekocht. Er zijn vijf kinderen, waarover cur. Epe (ook Yppe) Tetmansz en Tietse Georgensz (LWL M10 151). In Gen. Jierb. 1987 p. 61 wordt als overlijdensdatum opgevoerd 27 feb. 1582, maar dat is onmogelijk.

  Roymer was gehuwd met
  Aeff Jelledr, dochter van Jelle N.
  Aeff is later getrouwd in het jaar 1604 met Aesge Pietersz, zoon van Pieter Aesgesz.
  Uit dit huwelijk:
  1 : Auck Roymersdr, afkomstig uit Swichum, overleden te Wirdum voor 1647.
  Auck is getrouwd op 6 juli 1622 (Gerecht Leeuwarderadeel) met Aucke Willemsz, overleden te Wirdum voor 1644.
  KWL L1 d.d. 17 aug. 1644, 21 mei 1650, 6 mei 1654; O12, f. 90 (rekening sinds 29 april 1647); M19, 145 boedelbeschrijving. De erven Roimer Tetmans hebben een aandeel (1/24) van Wygersma te Domwier (= Warga stem 31). Curatoren kinderen: Douwe Roymersz, Claes Freercx; deze is in 1650 overleden en opgevolgd door Sybren Douwes te Wirdum, zwager.

  2 : Douwe Roymersz.
  Curator ki. v zuster Auck 1644; doet rekening 6 mei 1654.

  3 : Jelle Roymersz.
  4 : Tetman Roymersz.
 2.   De familie Wigersma stamt uit Friesland, uit de plaatsen Wirdum, Engelum, Cornjum en Leeuwarden (vanaf ca. 1650). Het vroegste patroniem is Aucke Willems, ovl. 1644, boer op een kerkesate te Wirdum, trouwt Auck Roimers, vervolgens Roymer Auckes, daarna Foppe Roimers, daarna Tjeerd Foppes Wigersma. De Wigersma-voorouders hadden tenminste tot 1658 een aandeel in de Wigersma-state te Warga. De schoonvader van Aucke Willems, nl. Roymer Tetmans, liet 1/6 van de Wigersma-state te Warga na. De familienaam Wigersma is dus ontleend aan de Wigersma-state te Warga.
  De familienaam Wigersma komt al vanaf de 17e eeuw voor in Friesland. Te noteren valt: Ds. Johannes Wibrandi Wigersma, geb. te Franeker, waar hij in 1723 student werd om vervolgens predikant te worden in Hindeloopen, Nes en Wierum, Mill en Zoelmond; hij overleed in 1748 op reis naar Oost-Indië; Ds. Johannes Wigersma, huw. Heerenveen 1692; Theodorus Wigersma en Ulricus Wigersma, studenten in Leeuwarden (1657 en 1664); Livius Tetardi Wigersma uit Franeker, Theodorus Wigersma uit Leeuwarden en Theothardus Wigersma uit Franeker, allen student in Franeker, resp. in 1648,1657 en 1695. Bronnen: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 20, Haarlem 1877; NNBW, 10; J. Visser, Album Collegii Studiosorum Ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668), Franeker 1985; S.J. Fockema Andreae & Th. J. Meijer (red.), Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), I, Naamlijst der studenten, Franeker (z.j.?); NP 1993, p 287). Tevens kan nog Gerhard Wigersma worden vermeld; hij huwde in 1698 te Groningen. In 1889 emigreerde Gabriël Adriani Wigersma (1835) met zijn gezin naar Amerika.
  [Informant: H.R. van der Woude te Zuidlaren (hansvdwoude@planet.nl), 9-10-2000; H.R. van der Woude, Stamboom Wigersma, Zuidlaren 2001; vgl. CBG, Dossier Wigersma; Immigration Records: Dutch in America, 1800s, Cambridge, Ma. (The Learning Company) - CD-Rom].