Person:Auck Roymers (1)

Watchers
Browse
Auck Roymers
 
 
Facts and Events
Name Auck Roymers
Gender Female
References
  1.   De familie Wigersma stamt uit Friesland, uit de plaatsen Wirdum, Engelum, Cornjum en Leeuwarden (vanaf ca. 1650). Het vroegste patroniem is Aucke Willems, ovl. 1644, boer op een kerkesate te Wirdum, trouwt Auck Roimers, vervolgens Roymer Auckes, daarna Foppe Roimers, daarna Tjeerd Foppes Wigersma. De Wigersma-voorouders hadden tenminste tot 1658 een aandeel in de Wigersma-state te Warga. De schoonvader van Aucke Willems, nl. Roymer Tetmans, liet 1/6 van de Wigersma-state te Warga na. De familienaam Wigersma is dus ontleend aan de Wigersma-state te Warga.
    De familienaam Wigersma komt al vanaf de 17e eeuw voor in Friesland. Te noteren valt: Ds. Johannes Wibrandi Wigersma, geb. te Franeker, waar hij in 1723 student werd om vervolgens predikant te worden in Hindeloopen, Nes en Wierum, Mill en Zoelmond; hij overleed in 1748 op reis naar Oost-Indië; Ds. Johannes Wigersma, huw. Heerenveen 1692; Theodorus Wigersma en Ulricus Wigersma, studenten in Leeuwarden (1657 en 1664); Livius Tetardi Wigersma uit Franeker, Theodorus Wigersma uit Leeuwarden en Theothardus Wigersma uit Franeker, allen student in Franeker, resp. in 1648,1657 en 1695. Bronnen: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 20, Haarlem 1877; NNBW, 10; J. Visser, Album Collegii Studiosorum Ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668), Franeker 1985; S.J. Fockema Andreae & Th. J. Meijer (red.), Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), I, Naamlijst der studenten, Franeker (z.j.?); NP 1993, p 287). Tevens kan nog Gerhard Wigersma worden vermeld; hij huwde in 1698 te Groningen. In 1889 emigreerde Gabriël Adriani Wigersma (1835) met zijn gezin naar Amerika.
    [Informant: H.R. van der Woude te Zuidlaren (hansvdwoude@planet.nl), 9-10-2000; H.R. van der Woude, Stamboom Wigersma, Zuidlaren 2001; vgl. CBG, Dossier Wigersma; Immigration Records: Dutch in America, 1800s, Cambridge, Ma. (The Learning Company) - CD-Rom].