Person:Lars Holden (1)

Watchers
Browse
Lars HOLDEN
b.1779 Ålen
d.28 Feb 1856 Ålen
  1. Christian HOLDEN1777 -
  2. Lars HOLDEN1779 - 1856
  3. Jon HOLDEN1791 - 1870
m.
  1. Anders HOLDEN1821 - 1870
Facts and Events
Name Lars HOLDEN
Gender Male
Birth? 1779 Ålen
Marriage Barn
to Ingeborg WEEN
Death? 28 Feb 1856 Ålen

Lars ble født i slutten av desember 1779, døpt nyttårsdag 1780. Han fikk bygselen på plassen Søndre Holden etter foreldrene.Gården kalles også Øvre Holden. Ved folketellingen 1801 var han"Huusbonde, ungkarel, bonde og gaardbeboer, nat. soldat". Det vilsi at han var utskrevet soldat; de var oftest ugifte unge menn pålandsbygda, ikke selvstendige gårdbrukere. Soldatene ble valgt ut på sesjonen, som bestod av offiserer og sivile embetsmenn.

I 1801 hadde Lars to tjenestefolk, det var en yngre bror og en eldre søster.Da Lars trolovet seg høsten 1803, sto han oppført i kirkeboka som "skiløber", dvs. at han deltok i det Holtålske skiløberkompani. Da de giftet seg fire måneder senere, sto han som "soldat".

Lars kjøpte jord av staten og la inn ny mark så innmarken ble mer enn fordoblet. Plassen Søndre Holden fikk rundt 1803 en takst på 160 riksdaler. og karakteristikken "god Høe Avl, føder 1 Hæst, 6 store og 10 smaa Fæe. Opsidderen i maadelig Stand, en markegaard".

Han ble kalt Stor-Holden, ble selveier ved kongeskjøte av 8. okt. 1833:"Vi Carl Johan, af Guds Naade Konge til Sverige og Norge, de Goters ogVenders, Gjøre Vitterligt at eftersom Lars Johnsen i Medhold af Lovene...for den Staten tilhørende Plads søndre Holden... af Skyld 12Marklaug, underhaanden har budet den Summa 180 spd.(spesiedaler),..og dette Bud naadigst er approberet,...en aarlig Jordafgift 7 (syv) Skjerper og 2 1/3 (to og ettrediedel) Fjerdingkar Byg, hvilket Byg beregnes i Penge hvert Aar efter Middeltallet af de sidste 10 Aars Capitalstaxter for Trondhjems Stift. Denne Afgift hæfter stedse paa Pladsen..."

Holtålens matrikuleringskommisjon takserte den til 212 spd., sannsynligvis med de gamle husene. Det ble ikke dyrket korn, trevirke kunne hentes i allmenningen. Gården kunne fø 1 hest, 4-5 kuer, 4-5 sauer, delvis med mose som fôr.

Lars giftet seg med enken Maren Mortensdatter i 1803. Hun var da 46 årgammel, han 24. De var gift nesten 40 år, men fikk ikke barn sammen. Hvorfor giftet Lars seg med en kvinne som var dobbelt så gammel? Eilert Sundt registrerer at det var svært vanlig at unge fattige gutter giftet seg med atskillig eldre kvinner. På spørsmål om dette får han svaret: "..når en gut sådan tænker på at forandre seg (dvs. gifte seg), så må han se til at finde en, som kan stelle vel både i huset og i fjøset, og det er da let at skjønne, at en ungdom af en gjente, som ikke har været videre i tjeneste, har ikke så meget lag på sligt som den, der længe har stået under en god madmoder." Det nevnes så eks. på en husmannssønn som skal overta bruket etter faren som var enkemann, og som ønsker en kvinne med "rigtig godt lag på kreatur-stel og alt andet".

Lars fikk sønnen Anders utenfor ekteskap i 1821, da han var 42 år.Da Lars ble gammel, solgte han gården ut av slekten. I 1834 solgte han den rydningsplassen som Christian hadde tatt opp i allmenningen i 1750-årene, den nederste halvdelen, Søndre Holden, gnr. 72/2. Skjøtet står på 300 spd., og bruket går i dagligtale gjerne under navnet Øverholla. Det ligger på 540 m.o.h., skråner svakt, og jordsmonnet er enblanding av mold og litt myr, 25 da. dyrket jord og 75 da. innmark.Gården har ennå et stabbur fra 1820.

1854 solgte han den øvre parten, Søndre Holden, gnr. 72/1,21-22 da og det dobbelte i udyrket innmark. "Underskrevne Lars JohnsenHolden tilstaar herved og vitterliggjør at have solgt, ligesom jegherved til Ole Olsen Reitan, sælger, skjøder og aldeles overdragerHalvdelen eller 6 Mrkl. af mig ifølge Skjøde af 8.de October 1833 eiendeog paaboende Gaard, Holden uden Matr.Nr., skyldende som anført i Aalens Sogn, for den imellem og omforenede Kjøbesum 300 Spd." Lars står i kirkeboka 1856 som kårmand Lars Jonsen, 77 år. Kårkontrakten hanhadde med gårdens nye eiere, er ikke bevart pga. en brann isorenskrivergården 1881. Bøndene ble bedt om å sende inn originalerav offentlige dokumenter, men skiftedokumenter og kårkontrakt for Larsfins ikke.

Men kårkontrakten kan ligne den naboen, Mikkel JonsenHolden, inngikk og som ble "thinglæst" 1854. Herfragjengis punktene: "1. Godt og varmt Værelse og Husrum i det Hele tagetfor Kaarfolkene, samt god Opvartning, Tilsyn og Pleie saavel i sundesom i syge Dage. Fri Hest til Kirke og andre fornødne Reiser. Vedhjemkjørt, sønderhugget og indbaaret. 2. God og forsvarlig Fødsel saavelVinter som Sommer for 2 - to - Kjør, men saafremt jeg sælger Gaardensvares af samme tre - 3 - Kjørfødsler. Ligeledes fire - 4 - Sauerssamt deres Lams aarlige og forsvarlige Fødsel baade Vinter ogSommer, Røgt og Tilberedelse af Mælk (?) og Alt besørges ført forKaartagerne. 3. To - 2 - Tønder godt Byg der besørges malet og tilberedt til Spise for Kaarfolkene. 4. Intet af Kaaret bortfalder ved den ene Kaartagers Død. 5. Kaarets aarlige Værdi er af Contrahenterne anset til 35 - treti og fem - Spd."

Pga. brannen fins det ingenting om skiftet etter LH. Men sønnenAnders var øyensynlig ikke godkjent av faren, "lyst i kull og kjønn",slik at søsknene til Lars må ha arvet ham.

Ålenboka, s. 39, 43, 428. Tretvik II/61-67. Norgesbebyggelse, S-Trønd., bind 2. Skifteprotokoll for Gauldal. AschehougsNorgeshistorie, 6/103. Kirkeboka 1779, 1803, 1821.Eilert Sundt: Om giftermål i Norge, Kristiania 1866, 3. utg. Oslo 1992, s. 240-241.