Person:Hermanus Huber (1)

Watchers
   
Mr. Hermanus Huber
m. 4 DEC 1659
 1. Zacharias Huber1662 - 1666
 2. Mr. Hermanus Huber1663 - 1730
m. 29 DEC 1695
 1. Maria Agnes Huber1699 - 1756
 2. Ulrich Joan Huber1700 - 1727
 3. Ulricus Huber
 4. Agnes Alida Huber1702 - 1774
 5. Judith Anna Huber1703 - 1748
 6. Elisabeth Suffrida Huber1708 - 1723
 7. Abraham Christiaan Huber
Facts and Events
Name[3] Mr. Hermanus Huber
Gender Male
Christening[1][3][4] 5 APR 1663 Franeker, Friesland, NetherlandsNG
Marriage Banns 1 dec 1695 Leeuwarden, Friesland, NetherlandsNG
to Elisabeth de Hertoghe
Marriage License 15 dec 1695 Leeuwarden, Friesland, NetherlandsNG
to Elisabeth de Hertoghe
Marriage 29 DEC 1695 Marssum, Menaldumadeel, Friesland, NetherlandsNG
to Elisabeth de Hertoghe
Residence 1725 Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, NetherlandsSchatzenburg
with Elisabeth de Hertoghe
Death[1][4] 21 NOV 1730 Leeuwarden, Friesland, Netherlands
Burial[2] 30 nov 1730 Leeuwarden, Friesland, NetherlandsJacobiner en Wester Kerck
Occupation[1] advocaat, gedeputeerde, burgemeester

Hermanus (Herman) Huber, werd geboren in 1663 te Franeker. Hij was de zoon van Ulrik Huber uit zijn eerste huwelijk met Agneta Althusius. Door Hermans huwelijk in 1695 in Marsum met Elisabeth de Hertoghe ontstaat de gecombineerde naam de Hertoghe Huber. Zij is geboren in 1667 als dochter van Abraham en Maria Margaretha Rumpff. Zijn vrouw schenkt hem zeven kinderen, waaronder opvallen;

 • Maria Agnes Huber (1699-1715), die met Dominicus Hamerster, raadsheer in 't hof van Friesland huwt. Zij verwekken 18 kinderen.
 • Ulrich Joan Huber (1700), secretaris der heeren staten van Friesland, gehuwd met Wemelia Wielinga. Hij overlijdt in 1727 en laat één zoon na.
 • Abraham Christiaan Huber (1701)

Herman Huber overlijdt in 1730 te Leeuwarden op een leeftijd van 67 jaar, zijn vrouw 21 jaar later (1751) op een leeftijd van 84 jaar. Herman Huber staat aangeschreven als een jurist van goede naam. Na zich toegelegd te hebben aan de hogeschool van zijn geboorteplaats op de rechtenstudie, voltooit hij deze aan de universiteit van Orléans. Hij verwerft in 1680 de doctorsgraad met de verdediging van de dissertatie de Dominio Juris gentium.

De buitenplaats Schatzenburg in Dronrijp waar Hermanus Huber vanaf 1725 leefde. Boven; tekening van het huis door J. Stellingwerf uit 1722 Onder de situatie rond 2003. Het huis heeft grondige verbouwingen ondergaan. In het vaderland teruggekeerd, vestigt hij zich als advocaat in Leeuwarden, en wordt in 1681 benoemd tot secretaris der Staten van Friesland en syndicus van Leeuwarden. In 1701 wordt hem de titel van geschiedschrijver der Friesche Staten geschonken. Na afstand van zijn post van secretaris ten behoeve van zijn zoon Ulrich Joannes wordt hij burgemeester van Sneek en is daarna vele jaren lid der Staten en lid van talrijke commissies. Hermanus Huber en zijn vrouw leven vanaf 1725 in de buitenplaats Schatzenburg in Dronrijp, van oorsprong een typisch Friese stins, de eerste uit steen opgetrokken huizen. Hermanus verbouwt het klassiek pand drastisch en laat het voorzien van snijwerk en beeldhouwwerk, zoals een schoorsteenboezem in de zaal. Op de gevel in de Vlaamse stijl laat hij een zandstenen bekroning met alliantiewapen aanbrengen. Zijn kleinzoon Johannes Lambertus Huber, een der leiders der patriotten, moderniseert wederom het huis. De huidige kroonlijst is van zijn tijd. Als deze Huber In 1787 de wijk moet nemen naar Frankrijk,wordt het huis door de Staat verbeurd verklaard en komt het in vreemde handen.

References
 1. 1.0 1.1 1.2 Genealogie Huber, in Nederland's Patriciaat: Genealogieën van bekende geslachten. ('s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie, 1910-), 77, Secondary quality.
 2. Begraven, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, NG, 1730, Primary quality.
 3. 3.0 3.1 Doopinschrijving, in Franeker, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, NG, 1663, Primary quality.
 4. 4.0 4.1 Historici.nl, in Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861, Secondary quality.

  Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861:
  "mr. Hermannus Huber
  geboren: 1663
  overleden: 21-11-1730

  lid Vroedschap van Sneek ( - ).

  bron voor de persoonsgegevens
  Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 321.

  functies in bovenlokale instellingen

  functie: secretaris
  instelling: Staten van Friesland
  van: 27-03-1682 - 15-02-1718
  Aanvangsdatum: eedsaflegging.

  functie: lid
  instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
  van: 02-05-1721 - 04-11-1728
  namens: Steden, Sneek

  functie: lid
  instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
  van: 30-04-1729 - 21-11-1730
  namens: Steden, Sneek
  Beëindigd door overlijden."

 5.   Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, Secondary quality.

  "HUBER (Herman), zoon van den volg. en diens eerste vrouw Agnes Althusia, geb. te Franeker 5 April 1663, overl. 21 Nov. 1730, jurist van goeden naam. Na zich aan de hoogeschool zijner geboorteplaats op de rechtsstudie te hebben toegelegd, voltooide hij deze aan de universiteit te Orleans, waar hij in 1680 den doctorsgraad verwierf na verdediging eener dissertatie: de Dominio Juris gentium. In het vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich als advocaat te Leeuwarden, en werd reeds in 1681 tot secretaris der Staten van Friesland en syndicus van Leeuwarden benoemd. In 1701 werd hem de titel van geschiedschrijver der friesche Staten geschonken. Na afstand van den post van secretaris ten behoeve van zijn zoon Ulrich Joannes (overl. in 1727), werd hij burgemeester van Sneek en was daarna vele jaren lid der Staten en als zoodanig lid van talrijke commissies.
  Zijne vrouw Elisabeth de Hertoghe schonk hem zeven kinderen, waaronder den reeds genoemden zoon en een dochter Maria Agnes, die met den raadsheer Dominicus Hamerster huwde. Door zijn huwelijk ontstond de gecombineerde naam de Hertoghe Huber."

 6.   Van der Aa, Abraham Jacob. Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. (Haarlem: J. J. van Brederode, 1852), Secondary quality.

  "HUBER (Hermanus) zoon van Ulricus Huber en Agnes Althuizen, werd 5 April 1663 te Franeker geboren. Na de Latijnsche scholen aldaar doorloopen te hebben, werd hij in 1678 student in de letteren en wijsbegeerte en vervolgens in de regten. Hij woonde de lessen van Sebast. Schelkens en Ger. Noodt bij, reisde vervolgens naar Frankrijk, waar hij in 1680 te Orleans, na het verdedigen eener dissert, de dominio juris gentium, tot doctor in de regten werd benoemd. In het vaderland wedergekeerd, zette hij zich in het jaar 1681 als advokaat neder, doch niet lang oefende hij de praktijk uit, daar hij in 1681 tot secretaris der staten van Friesland werd benoemd; ook zou hij zijn vader als raadsheer zijn opgevolgd, indien zijn jeugd zulks niet had belet. Als secretaris maakte hij zich zeer verdienstelijk en genoot hij de algemeene achting, was zeer gezien bij Simon van Slingeland en FrancoisFagel en onderhield met hen eene gestadige briefwisseling over staatkundige en geleerde zaken. Sicco van Goslinga was zijn boezemvriend.
  In 1701 werd hij tot geschiedschrijver van Friesland aangesteld, en nadat hij zijn secretariaat aan zijn zoon,
  Ulricus Johannes, had overgedragen, burgemeester van Sneek. Vervolgens gestadig ten landdage gekozen, geraakte hij in de voornaamste commissiën van staat en behartigde 's lands belangen aldaar met getrouwheid en wijsheid tot aan zijn overlijden op 21 November 1730.
  Hij huwde Elisabeth de Hartoghe, dochter van Abraham de Hartoghe en Margaretha Rumph, die hem de volgende kinderen schonk:
  Ulricus, jong gestorven; Maria Agnes, geb. 25 Maart 1699, gehuwd aan Dominicus Hamerster, raadsheer in 't hof van Friesland sedert 1715. Zij overleed 17 Mei 1756. Zij hebben verwekt 18 kinderen.
  Ulricus Johannes, geb. 14 Mei 1700, secretaris der heeren staten van Friesland, gehuwd met Wemelia Wielinga. Hij is overleden 18 September 1727, nalatende een zoon.
  Abraham Christiaan, geb. 28 Mei 1701, gehuwd met Jeltje Wieling; zij verwekten een zoon; Agnes Alida, geb. 20 Sept. 1702; Juditha Anna, geb. 14 November 1703; gehuwd aan Hieronymus van Alphen, toen predikant te Leeuwarden, naderhand te Amsterdam, zonder kinderen overleden, zij 28 October 1748, hij 20 April 1758; Elisabeth Suffrida, overleden 1723.
  Hermanus Huber was een uitstekend regtsgeleerde.
  Zie Hoogstraten, Kok, Nieuwenhuis, Chaufepié, Biogr. Univ., Jöcher, Vitringa, Orat. funeb. Ulr. Huberi, p. 13, 15, 23; Ulr. Huber in Dedicat. Auspic. Domest.; Vriemoet, Ath. Fris., p. 461 seqq; Scheltema, Staatk. Nederl., D. I. bl. 500, D. II bl. 594; Ferwerda, Wapenb. art. Huber; De Wal, de clar. Frisiae Jurec., p. 295-297; Baders, Poëm., p. 461; Boekz. der gel. wer. 1758, a., bl. 297."