Person:Claes Wassenaar (2)

Watchers
Claes Barthouts Wassenaar
d.Bef 1588
m. 1525
  1. Claes Barthouts WassenaarBef 1522 - Bef 1588
  1. Barthout Claesz WassenaarAbt 1578 -
  • HClaes Barthouts WassenaarBef 1522 - Bef 1588
  • WNeeltje Jans
m. Bef 1547
  1. Adriaentyen Claes Barthouts
  2. Bartout Claesz1574 - Bef 1621
Facts and Events
Name Claes Barthouts Wassenaar
Gender Male
Birth? Bef 1522 Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands
Marriage Bef 1547 to Neeltje Jans
Death? Bef 1588

Contents

Claes Bartouts

Claes Bartouts, geb. vóór 1522, te St. Jacobiparochie, overl. tussen 1584 en 1587,
tr. 1e vóór 1547 Neeltje Jans, overl. na 1574, dr. van Jan Govaerts en Lysken Harentsdr of - waarschijnlijker - een eerdere vrouw;
tr. 2e Aeffien Heredr, dr. van Here Walinckz;
tr. 3e Marityen Remmerts, overl. na 1594, dr. van Remmert Gerbrantz; zij hertr. Jan Gerritsz ’t Hoen.


Timeline

1536-’42: Jan Govertsz gebruikt 30 morgen 284 roeden in Jacob van Wijngaardenskavel te St. Jacobiparochie, direkt gevolgd door Claes Jacobsz met ook 30 morgen 284 roeden. Waarschijnlijk werd dit land in grote lijnen in 1531 gebruikt door Cornelis Harrents’ zusters.
1547: Claes Barthouts gebruikt het stuk van Jan Govertsz, en Claes Jacobsz’ weduwe het andere stuk. Dat blijft ongewijzigd tot en met 1564. In 1566 gebruikt Claes Barthouts beide stukken, in totaal 60 morgen 596 roeden. Dat blijft zo tot in 1574, als Claes nog 38 morgen 569 roeden gebruikt en Lenert Fransz 22 morgen.
1548-’64: Claes Barthouts gebruikt tevens 14 morgen in Gerryt van Schoetenskavelaldaar.
1552: Claes Barthouts te St. Jacobiparochie is voorzien van uitrusting en ringkraag.
1555: Claes Bartouts en Reynert Aerts procederen vanwege hun vrouwen en Thonis Piersz als voogd van de jongste twee kinderen van Jan Govaerts bij Lyske en vanwege zijn medevoogd Jacob Arysz tegen Adriaen Cornelis uit naam van zijn vrouw Claesgen.
1555: Thonis Pietersz en Jacob Aerntsz procederen als voogden over Govaert en Dirck, de jongste kinderen van Jan Govaertsz, en Reyner Aertsz uit naam van zijn vrouw Marie tegen Claes Barthoutsz uit naam van zijn vrouw Neelken Jansdr: er moet een scheiding gemaakt worden van de nalatenschap van Jan Govaertsz en Lyseken Harentsdr en daartoe moet Claes (opnieuw) f950 inbrengen en de huisraad, die hij bij zijn huwelijk ontvangen had.
1574: gevelsteen, waarop een omgekeerde U aan een oog tussen 15 en 74 met als opschrift Claes Bartovts / en(de) Neeltie(n) Ians in boerderij (nr. 9 van het floreenkohier van St. Jacobiparochie) aan de Koudeweg Westzijde, ten noorden van de spoorlijn, onder St.Jacobiparochie.a
1578: Claes Barthouts te St. Jacobiparochie wordt voor f6 aangeslagen in de personele impositie.
1579: Lenaert Fransz van der Mey contra Claes Barthoutsz
1587: idem
1587: Jorys Euouts en Here Walinxz procederen samen met Walinck en Claes Here Walingsz als voogden over Bartout Claesz, Marityen Remmerts als moeder van haar dochter Aeffyen bij wijlen Claes Barthouts, bijgestaan door haar vader Remmert Gerbrantz en neef Pitter Dyrckz, tegen Adriaen Barthouts, burgemeester van Harlingen, Barthout Barthouts, Laurens Dyrckz en Claes Hendricz als voogden over de weeskinderen van Lenart Fransz van der Mey en Adriantke Claesdr.
1587: Jorys Ewoutz en Here Walinghz procederen met Walingh en Claes Here Walingsz op Het Bildt als curatoren over Barthout Claesz en Maryttien Remmerts, moeder van haar dochter Affien bij wijlen Claes Barthouts, bijgestaan door haar vader Remmert Gerbrantsz en neef Piter Dyrxz als curatoren vanwege de scheiding over genoemde Affien, samen als erfgenamen van Claes Barthouts, tegen Adriaen Barthouts, burgemeester van Harlingen, Barthout Barthoutsz, Laurens Dirxz en Claes Hendrickz als voogden over de weeskinderen van Lenert Fransz bij Adriaenke Claesdr over f1050.
1589: Hero Waelinghsz en Waelingh en Claes Heroz te St. Jacobiparochie, die overeenkomstig het testament van Claes Barthoutsz optreden als voogden over Barthout Claesz, vervangende hun medevoogd Joris Ewouts, procederen tegen Adriaen Bartouts, burgemeester van Harlingen, Barthout Barthoutz op Het Bildt, Laurens Dircxz en Claes Hendricxz aldaar als voogden over het kind van wijlen Adriaentyen Claesdr en Pieter Dircxz als voogd over Aeffien Remmelts. Uitspraak: Barthout Claesz is erfgenaam van Aeff Heredr en dus moeten Adriaen c.s. diens voogden f800 uitkeren van de vordering van 14 mei 1584 op Doen Philips en Heyltien Adriaensdr plus de rente sedert de dood van Claes Barthouts, terwijl de renten van de tijd voor diens dood, zo die er zijn, ten goede komen aan het gehele sterfhuis.
1592: Jan Gerritsz Thoen en Reyner Symonsz worden op verzoek van Marytgen Remmeltsdr aangesteld tot voogden over haar kind bij wijlen Claes Bartouts om van de erfgenamen van Pieter Dircxz de weesrekening te ontvangen.
1593: Olffert Heresz c.s. procederen als voogden over Bartout Claesz tegen Schelte Aebinga uit naam van zijn vrouw.
1594: Marytgen Remmeltsdr, vrouw van Jan Gerritsz Hoen, verklaart dat zij van wijlen Reyner Zymonsz had gehoord dat hij de f800 van wijlen Aelthien Lenaerts, weduwe van Govert Jacopz, had ontvangen.
1594: Waeling en Claes Heres willen als voogden over Baertout Claes van Jacob Ariaens f574 beuren als landhuur.

Declaration of roots

Just before the months (aug/okt 1566), when the population started revoking the Catholic traditions, 3 rich farmers Klaas Bartouts, Pieter Cornelis Bonteman en Willem Stevens, traveled from Het Bildt in Friesland to Holland, where there parents were born and relatives still lived and owned land.

These 3 cousins, deemed it necessary to have some official recognizion of their roots. On 08 Jun 1566 they received a declaration from the "Schout van Sassenheim", declaring their descent and giving a description of the family crest, which is also visible on a church window in Leiden.

This same crest was being used since 1557 by many descendants of the 3 cousins.

Their common ancestor was Steven Huijgens, who has been regarded to be the "founding father" of the original inhabitants of this region "het Bildt" for a long time.

Location

Image:1524.JPG

Image Gallery