User:Bensinnema

My Trees
Attema (search) (explore) (copy)
pages: 4163
Bahnerth (search) (explore) (copy)
pages: 1303
Berg (search) (explore) (copy)
pages: 1997
Berg van den (search)
pages: 0
Bergh van den (search) (explore) (copy)
pages: 1433
Braaksma (search)
pages: 0
Diversen (search) (explore) (copy)
pages: 81
Duiker (search) (explore) (copy)
pages: 782
Harkema (search) (explore) (copy)
pages: 277
Huitzing (search) (explore) (copy)
pages: 376
Jung (search) (explore) (copy)
pages: 294
Lamping (search) (explore) (copy)
pages: 696
Lolkema (search) (explore) (copy)
pages: 150
Mentjox (search) (explore) (copy)
pages: 225
Pieterson (search) (explore) (copy)
pages: 628
Pilon (search) (explore) (copy)
pages: 1414
Sikkema (search) (explore) (copy)
pages: 59
Sinnema Beetsterzwaag (search) (explore) (copy)
pages: 2186
Sinnema Franeker (search) (explore) (copy)
pages: 341
Sinnema Oudkerk (search) (explore) (copy)
pages: 664
Sinnema Warga (search) (explore) (copy)
pages: 1241
Sinnema Wirdum (search) (explore) (copy)
pages: 10314
Woudstra (search) (explore) (copy)
pages: 39
de Vries (search) (explore) (copy)
pages: 414
van Sinnema Leiden (search) (explore) (copy)
pages: 69
van Trijffel (search) (explore) (copy)
pages: 1085
Users Researching
Sinnema
Sennema
Sinema
Pieterson
Den Bergh Van Den Bergh
Bahnerth

Contents

Sinnema - Sinema - Sennema - Sinnama

Mijn naam is Ben Sinnema, woonachtig in Zevenbergen, Noord-Brabant, Nederland en ik doe sinds een aantal jaren onderzoek naar de Sinnema's in binnen- en buitenland. Voorheen deed ik dat samen met Durk Sinnema maar Durk is helaas in het begin van 2011 op veel te jonge leeftijd overleden.

Ook heb ik veel informatie van Dan Sinema mogen ontvangen en ook uit de hoek van de Fryske Akademy te Leeuwarden is mij veel en belangrijk materiaal toegezonden wat uiteindelijk tot het hier getoonde resultaat heeft geleid.

Op mijn website http://www.bensinnema.nl/Genealogie/Sinnema/Oudkerk/Oudkerkmenu.htm treft U meer informatie aan omdat daar ook van een aantal nog in leven zijn personen de informatie is toegevoegd.

De oorsprong van de naam Sinnema is ontstaan in Friesland en bestaat uit een aantal verschillende takken die niets met elkaar te maken hebben, dus geen familie van elkaar zijn voorzover dat op dit moment is vastgesteld. Het is echter niet onmogelijk dat er, diep weggedoken in archieven, toch nog informatie boven water zal komen die aantoont dat er alsnog hier en daar verbanden zijn.

De grootste tak is die uit Wirdum waar ene Haye Louws in de tweede helft van de zestiende eeuw als boer op de Sinnema State bij Witmarsum is aangetroffen en waarvan een aantal van zijn kinderen de achternaam Sinnema hebben aangenomen. Lange tijd werd gedacht dat de voorvader van deze tak ene Haye Harings zou zijn geweest met een rechtstreekse lijn naar Sjoerd Sinnema te Heeg (ca 1450) echter een tweetal onderzoekers, te weten Onno Hellinga en Georg Sinnema, beide lid van de Genealogisch Werkverband van de Fryske Akademy te Leeuwarden, kwamen in 2004 reeds tot de conclusie dat er nimmer een Haye Harings heeft bestaan.

Ook Dan Sinema, woonachtig in Amerika, heeft daar onderzoek naar gedaan. In zijn boek "Sinnema, een Friese familie" dat in 2007 is verschenen, begint ook hij met Haye Louws als stamvader van deze tak. In deze tak komen we naast de naam Sinnema ook de naam Sinema en Sennema tegen.

De naam Sinema, dus met 1 n, is ontstaan in Amerika toen Jacob Jans Sinnema, geboren op 30 april 1830 in Boksum, in 1869 naar Amerika emigreerde en daar met de naam Sinema werd ingescheven.

De naam Sennema is ontstaan toen Sieds Eelzes Sinnema, geboren op 20 maart 1771 te Miedum begin 1800 met zijn gezin naar Groningen verhuisde. Toen in 1811 achternamen verplicht werden verstond de ambtenaar indertijd Sennema in plaats van Sinnema en vanaf dat moment ging Sieds en zijn nazaten door het leven als Sennema. Zowel de Sinema's alsmede de Sennema's behoren dus tot de Sinnema tak uit Wirdum

De verschillende takken zijn :

  • Beetsterzwaag - Claes Jacobs - ca 1575 - 16 generaties.
  • Franeker - Harmen Tjallings - ca 1715 - 8 generaties.
  • Oudkerk - Oense Arends - ca 1650 - 12 generaties.
  • Warga - Lucasd Folkerts ca 1700 - 10 generaties.
  • Wirdum - Siucke Bauckez - ca 1575 - 17 generaties (inclusief Sinema en Sennema).

Uit een onderzoek van het gerenommeerde Meertens Instituut blijkt dat er in 2007 in Nederland zo'n 1126 personen met de achternaam Sinnema (in 1947 waren dat er 676) en 139 personen met de achternaam Sennema (in 1947 waren dat er 98) leefden. Door op de link van het Meertens Instituut te klikken kunt U zelf de informatie ophalen en krijgt U tevens een overzicht te zien van de woongebieden van onze naamgenoten. Duidelijk is wel dat de naam Sinnema maar in beperkte mate in Nederland voor komt (bij zo'n 0.0001 % van de bevolking). Niet duidelijk is hoe groot de groep Sinnema's in het buitenland is, wel weten we dat er in Amerika een relatief grote groep Sinnema's, Sinema's en Sennema's leeft en in mindere mate ook in Frankrijk, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Verder komen we hier en daar in een aantal andere landen een "verdwaalde" Sinnema tegen, zoals Zuid Afrika, Duitsland, Zwitserland, België en Brazilië.

Bahnerth

Deze tak is verbonden met Bernhard Sinnema en Johanna Anthonia Bahnerth en komt oorspronkelijk uit Duitsland

van den Bergh

Deze tak is verbonden met Piet Sinnema (1971-1987) en Maartje van den Bergh (1920-2001) en Adrianus Tjitse Sinnema (1916-1976) en Anna van den Berg en vindt haar oorsprong in Rotterdam, Nederland.

Lamping

Deze tak is vebonden met Tjitse Sinnema (1890-1966) en Hillegonda Joanna Lamping (1891-1957) en vindt haar oorsprong in Duitsland.

van Pieterson

Deze tak is verbonden met Jan Jacobs Sinnema (1898-1965) en Jantje Pieterson (1897-1993) en is afkomstig uit Oldemarkt - Overijssel, Nederland. Klik hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Oldemarkt voor meer informatie over Oldem

van Trijffel

Deze tak is erbonden met Jan van den Bergh (1895-1964) en Maartje van Trijffel (1895-1948) en vindt haar oorsprong in Dordrecht, Nederland.


English

My name is Ben Sinnema, living in The Netherlands and I'm investigating the Sinnema family World Wide. I have my own website which is :

The origin of the name Sinnema has arisen in Frieze country and exists from a number of several branches which with each other nothing to do, therefore being no family of each other.

The largest branch is which of Haye Louws, born approx. 1565, farmer on the Sinnema State at Witmarsum. For a long time it was thought that the ancestor of this branch one Haye Haring will pant already reached be with a direct line to Sjoerd Sinnema at (approx. 1450) however a pair research workers, know Onno Hellinga and Sjors Sinnema, both member of the genealogical group of workers of the Frieske Acadamy, in 2004 the conclusion that never Haye Haring have existed.

Also Dan Sinema, resident in America, have there study into done. In its book " Sinnema, Friese familie" that in 2007, starts also he has appeared with Haye Louws as a tribe father of this branch. In this branch we encounter the name Sinema and Sennema beside the name Sinnema also.

The name Sinema, therefore with 1 n, has arisen in America then Jacob Jans Sinnema, born on 30 April 1830 in Boksum, in 1869, to America emigrated and there with the name Sinema inscribed.

The name Sennema has arisen when Sieds Eelzes Sinnema, born on 20 March 1771 at Miedum beginning 1800 with its family to Groningen moved. Then in 1811, obliges surnames became the civil servant understood originally Sennema instead of Sinnema and as from that moment Sieds went and are descendants by living such as Sennema.

Beside the branch of Haye Louws are indicated branches on my Internet site also still the following:

*Beetsterzwaag - Claes Jacobs - approx. 1575 - 15 generations.
*Franeker - Harmen Tjallings - approx. 1715 - 8 generations.
*Oudkerk - Oene Arends - approx. 1650 - 12 generations.
*Warga - Lucas Folkerts - approx. 1700 - 10 generations.
*Wirdum - Siucke Bauchez - ca 1565 - 17 generations (with Sinema and Sennema).


Français

L'origine du nom Sinnema a surgi dans la Frise et consiste en un nombre différents branches qui rien entre eux faire, donc généalogique n'eu vu être de la famille de lui.

La plus grande branche est qui de Haye Louws, né environ 1565, agriculteur sur le Sinnema State à Witmarsum. Il a été pensé pendant longtemps que l'ancêtre de cette branche un Haye Haring halètera toutefois est arrivé déjà être été avec une ligne directe vers Sjoerd Sinnema à environ 1450 () une paire de chercheurs, de pour savoir Onno Hellinga et Sjors Sinnema, les deux le membre du lien de travail généalogique du Frieske Acadamy, dans 2004 à la conclusion qu'un Haye hareng a jamais existé. Sinema, résident en Amérique, a aussi, alors là l'enquête sur fini.

Dans son livre " ; Sinnema, un familie" frison ; qu'en 2007, il est aussi paru commence avec Haye Louws en tant que père de tronc de cette branche. Dans cette branche, nous rencontrons aussi le nom Sinema et Sennema à côté du nom Sinnema. Le nom Sinema, donc avec 1 n, a surgi en Amérique Jacob Jans Sinnema, né le 30 avril 1830 dans Boksum, en 1869 vers l'Amérique a émigré à ce moment-là et là avec le nom Sinema enregistrer a été.

Le nom Sennema a surgi à ce moment-là Sieds Eelzes Sinnema, le 20 mars 1771 à Miedum début né 1800 avec sa famille vers Groningue déménagés. À ce moment-là en 1811 oblige les noms de famille ont soyons le fonctionnaire a compris dans le temps Sennema au lieu de Sinnema et à partir de ce moment Sieds est allé et est les decendantes par la vie que Sennema.

À côté de la branche de Haye Louws sur mon site Web, les branches suivantes se trouvent aussi encore mentionnées :

*Beetsterzwaag - Claes Jacobs - environ 1575 - 15 générations
*Franeker - Harmen Tjallings - environ 17158 - 8 générations
*Oudkerk - Oene Arends - environ 1650 - 12 générations
*Warga - Lucas Folkerts- environ 1700 - 10 générations
*Wirdum - Siucke Bauchez - ca 1565 - 17 générations (avec une branch française)