Transcript:Het Nieuws van den Dag/14 Maart 1883/De ramp te Moddergat


Het nieuws van den dag: kleine courant; No. 4007. Woensdag 14 Maart 1883, 3e Blad

De ramp te Moddergat.

Onze correspondent schrijft ons:
Maandag 5 Maart stak de visschersvloot van Moddergat, bestaande uit 22 aken, ter scholvangst in zee. Van de 22 kwamen Dinsdagmorgen 3 te Oostmahorn, later 1 te Peasens en 1 te Ameland binnen. De overige 17 vaartuigen zijn met man en muis vergaan. Bij het opkomen van den storm hebben allen getracht het Friesche gat binnen te komen, slechts vijf slaagden in hunne poging. De behoudenen kunnen weinig mededeelen aangaande het lot van hunne kameraden, slechts enkelen zagen zij in hunne nabijheid omslaan. Zij moesten echter te veel aan eigen behoud denken. Volgens berichten, liggen op Ameland 4 en op Schiermonnikoog 5 aken onderstboven op het strand. Van een dezer vaartuigen werd nog een man op wonderbaarlijke wijze gered. Bij het omslaan van het schip was hij namelijk met een oom onder het vaartuig geraakt en zou ongetwijfeld met den eeretkomenden vloed zijn verdronken, zoo niet na 20 uren in dien vreeselijken toestand doorgebracht te hebben, eenige eilanders, die om de aak heenhepen en zijn geklop hoorden, erin slaagden hem te bevrijden. Zijn oom was in dien tijd in zijne armen bezweken.
Geen pen kan de ellende en de wanhoop beschrijven, die in het kleine dorpje heerscht. 83 mannen, in de kracht van hun leven, vonden hun dood in de golven, een 50-tal vrouwen werden weduwen, veel meer dan honderd kinderen weezen. Hartverscheurend zijn de tooneelen die voorvallen.

Handenwringend ziet men de vrouwen het strand op en neer loopen, om te zien of de zee nog iets teruggeeft van wat zij eischte. Een vrouw verloor bij de ramp 3 zoons en een schoonzoon, eene andere, man en twee zoons. In een der gestrande aken vond men het lijk van een knaapje van 7 jaren, dat voor plezier met zijn vader was meegegaan.

De visscherij, het middel van bestaan, is geheel vernietigd, de achtergeblevenen zijn allen broodeloos. De waarde van elke aak wordt berekend op 6 a ƒ 7000, een kapitaal van meer dan ƒ 100,000 ging dus verloren. Maar wat beteekent verlies van kapitaal bij het verlies van zooveel menschenlevens!
De Nederlandsche liefdadigheid, die nog nooit tevergeefs werd ingeroepen, zal ook hier moeten helpen. Te Dockum heeft zich reeds eene commissie gevormd, die zich belast met het inzamelen van gelden voor de arme achtergeblevenen. Deze commissie bestaat uit de heeren:
D. DE VRIES, Burgemeester van Dockum.
ADOLF VAN SLOOTEN, Wethouder.
J. L. BARNEVELD, Wethouder.
Ds. W. M. DE VRIES, Predikant bij de Remonstr. gemeente.
Ds. A. H DE BOER.
J. M. GOSLINGS, Notaris.
J. VAN DER VEEN.
T. KUHLMANN.

De namen der omgekomen visscherlieden zijn:

T. W. Post, nalatende 4 kinderen; Thomas W. Post; A. T. Post; Kornelis Visser, nal. vr. en dochter; Sybren de Vries; Gooitzen Basteleur; Jan T. Visser, nal vr. en 2 kind.; Sjolle Basteleur, nal. vr. en 2 kind.; Riemeren Mans, nal. vr. en 1 docht.; Sape van der Lee [Zee], nal. vr. en 3 kind; Sytze Jongeling, nal. vr. en 3 kind; Willem Mans, nal. vr. en 3 kind; Klaas Visser, nal. vr. en 2 kind.; Teade Botstra, nal. moed. docht. en zoon; Kornelis Visser, nal. vrouw en 2 kinderen; Jan Visser; Germen [Gerben] Visser, nal. zuster, Jetze Visser, nal. moed. en 2 docht.; Sape G. v. d. Zee, nal. vr. en 3 k.; Douwe T. Visser, nal. vr. en 2 kind.; Sjolle Zeilingen [Zeilinga]; Age de Jong, nal. vr.; Minne Dublingu [Dublinga], nal. 2 zust.; F. P. Visser, nal. vr. en 3 kind.; Jelle Visser, nal. vr. en 1 kind; Dirk van der Zee, nal. moed. en 1 ongelukkige zoon; Johannes Visser; Jan Visser; Auke W. de Vries, nal. vr. en 1 k.; Bote H. Groen, nal. vr. en 3 k.; Hille B. Groen; Jasper P. Visser, nal. vr. en 3 k.; Jan Basteleur, nal. vr.; Fred. Post, nal. moeder, vr. en 1 kind.; Douwe J. Basteleur, nal. vr. en 2 k.; Willem P. [T.] Visser, nal. vr. en 4 docht.; Willem H. Pilot [Pilat], nal. vr.; Bote T. [F] Groen, nal. vr. en 2 k.; Popke T. [Fopke F.] Steensma, nal. vr. en 4 k.; Anke [Auke] Buurmans; Ente [Einte] A. Buurmans; Hendrik J. Pilot [Pilat], nal. vr. en 2 docht.; Hendrik P. Visser, nal. vr. en 5 k.; Jan H. Pilot [Pilat], nal. vr. en 1 k.; Jan v. d. Zee, nal. moeder en zuster; Kornelis A. Post, nal. vr. en 2 k.; Kornelis J. de Haan, nal. vr. en 2 k.; Hille K. de Haan; Douwe J. de Haan, nal. vr. en 1 docht.; Jacob D. de Haan; A. D. de Haan; Tjerk E. Schregardus, nal. vr. en 1 k.; Minne G. Basteleur; Tjitk T. [Tiete F] Ley, nal. vr. en 3 k.; Monte P. van der Ley, nal. vr. en 2 k.; Douwe J. Visser, nal. vr. en 6 k.; Tjeerd Groen, nal. moeder, 2 broers, 1 zuster en grootouders; Frederik M. Ley, nal. vr. en 1 docht.; Marten P. Ley; Bote S. Visser, nal. vr. en 2 k.; Teake M. Visser, nal. vr., 7 k. en moeder; Klaas T. Visser; Monte T. Visser; Ealse Schregardus, nal. vr. en 3 docht.; H. de Boer, nal. vr. en zoon; K. Post, nal. vr. en 3 k.; M. L. Koudenburg, nal. vr. en 4 k.; A. C. Visser, nal. vr. en 7 k.; G. A. Post, nal. vr. en 4 k.; J. J. Buurmans, nal. vr., 1 k. en vader: J. J. Buurmans; M. G. van der Lei [Lei], nal. moeder en 3 broers; W. T. [W. F.] Visser, nal. vr. en 2 docht.; Folkert W. Visser; Aatse L. Koudenburg, nal. vr.; L. A. Koudenburg, nal. vr. en 1 k.; Jacob A. Koudenburg; Joeke D. de Vries, nal. vr. en 5 k.; Pieter W. de Vries, nal. 4 k.; Jan W. de Vries; Foeke [Taeke] P. Visser.

Note:deceased missing from article: