Surname:Nijdam

Watchers

Nijdam - Nydam

Nederland


De familie Nijdam is van oorsprong een Friese familie. Er is slechts één familie in Nederland met deze naam. Verwant met deze familie zijn families met de namen Nieuwdam, Wynia en Vleer.

Stamvader van de Nijdams is Willem Willems (de Oude) Nijdam (1552-1634) geboren in Irnsumerzijl als zoon van Willem Gerbensz Nijdam en Syts Idsdr Roorda. Willem Willems was boer op de Nijdamstra State, een boerderij nabij Irnsumerzijl, bij de nieuwe dam (Nye Dam) aan de rivier de Boorn. De Nijdamstra State bestaat nog steeds, zij het niet in de oorspronkelijke vorm, en is te vinden tussen Irnsum en Grouw. Momenteel wordt zij bewoond door de familie Galama.

De acht kinderen van Willem Willems de Oude verspreidden zich in de directe omgeving, zoals De Bird (onder Grouw), Irnsum, Akkrum en Midlum. Een van hen werd het boerenbedrijf ontrouw en ging zich specialiseren in de veenderij.

Via Boornbergum en Ureterp komt deze tak in Haren bij Groningen. Hier waren deze familieleden (Berend Sytses Nijdam) verantwoordelijk, als veenbazen, voor de vergraving van het hedendaagse Paterswoldsemeer.

Referentie

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

  • • Naamsaanneming Grouw 1811: Hoyte Annes Nijdam, tekent Nydam, en Sikke Minzes Nijdam stammen van de plaats Nijdamstra bij de Nije dam (vgl. W.T. Vleer, Het Nijdamstraboek 4, 369; id. 3, 277). Sybe Annes Nydam, tekent Nijdam (id. 4, 296) [Hoekema-1975, p 273].
  • • Stamreeks begint bij Willem Willems de Oude, boer op Nijdamstra State bij Irnsumerzijl, geb. ca. 1555; vader van Antje Willems Nijdam, geb. ca. 1583, huw. (1) Irnsum 1602, (2) Irnsum 1621 (& Boothe Jacobs); moeder van Sij Botes Nijdam, geb. ca. 1622, huw. Irnsum 1642 (& Ids Birdes), enz. "In Friesland werd bij eigenerfde boerengeslachten de naam zeer veel ook in vrouwelijke lijn overgedragen." De nakomelingen in deze reeks wonen omstreeks 1800 niet meer op, maar wel in de omgeving van Nijdam-state ['Het komt zelden voor...', in: GN 6 (1951), nr 3, p 44; ivm. presentatie geneal. publ. aan 100-jarige van W.T. Vleer (Familievereniging Nijdamastra)].
  • • Nijdamstrastate, gelegen ten oosten van Irnsum aan de overzijde van de Boorne en Kromme Grouw in de richting van Grouw [GPA Fr].
  • • Naamsaanneming Oldeboorn 1811: aangenomen door "boeren by de Nijedaem achter Poppenhuzen by de Flearsbosk" [Zee de-1946, p 238; vgl. GPA Fr: Poppenhuizen en de Vlierbosch].
  • • Douwe Lieuwes Nijdam (Midlum ca. 1615-1659), boer; zoon van (Lieuwe Douwes, boer te Midlum &) Sij Willems Nijdam, ovl. 1659; dochter van Willem Willems (de Oude), boer op Nijdam-state te Grouw, ovl. 1634 [Hellinga-1996, p 130, nr 3888].
  • • Berend Sytzes Nijdam, geb. Goingahuizen, ged. Grouw 1711, schoenmaker, arbeider, verveender, veenbaas, ovl. te Elsburg onder Eelde [Atze Glas, 'Kwartierstaat van Nyncke Margriet Riemersma', in: De Sneuper (2009), nr 94, p 218; Atze Glas, 'Kwartierstaat van Ingrid Marianne de Vries', in: De Sneuper 23 (2009), nr 93/3, p 148].