Surname:Kuiken

Watchers
Related Names

  Kuiken

  De familienaam Kuiken kwam in 1947 in Nederland 633 keer voor (waarvan 418 keer in Friesland) en in 2007 908 keer (ruim 400 keer in Friesland). De hier beschreven Johannes Kuiken stamt af van de eerste Hollandse kolonisten in het in 1505 bedijkte Bildt.


  Person:Claes Willems (1), de vroegste Friese generatie, staat vanaf 1527 te boek als pachter tussen St-Jacobiparochie en St.-Annaparochie. Zijn weduwe Marietje kocht in 1550 een lijfrente in Leiden. In 1566 werden te Sassenheim in een akte van bekendheid zijn vader en grootvader vermeld: Person:Willem Stevens (1) en Person:Steven Huygens (1) (leefden Sassenheim omstreeks 1500). De vader is in andere Hollandse bronnen teruggevonden.

  Een in 1504-1505 postuum vermelde naamgenoot werd in 1451 vicaris op het St.-Antoniusaltaar in Sloten (N.-H.), een stichting van zijn vader Huig Stevensz. Deze priester Steven Huigenz. (die zich in 1443 mogelijk als ‘Steven Huigenz. van Amsterdam’ als artes-student in Leuven inschreef) kon niet in verband worden gebracht met Sassenheim. De bij- of toenaam Kuiken was in het Bildt al vóór 1700 tot achternaam versteend.

  Mogelijk gaat deze naam terug op voorvader Steven Klaasz. Person:Steven Clasen Claeses (1) , die in 1583 voor het Hof van Friesland als (kennelijk aangenomen) zoon en erfgenaam van de Bildtboer Pieter Cornelisz. Kuiken optrad. In de achttiende eeuw waren regelmatig leden van de familie actief in het plaatselijk bestuur, waarvan één tak nog in de Franse tijd. Uit laatstgenoemde tak stammen de patrtiotse politicus Dirk Cornelis Kuiken (1746-1811) en de progressieve courantier Johannes Kuiken Jzn (1860-1936) te St.-Annaparochie, die onder meer actief was in de sociaal-democratische beweging en de kiesrechtbeweging.

  Hij was een achterneef van Johannes (Cornelis) Kuiken. Een zijtak in vrouwelijke lijn nam in 1811 van moederszijde de naam Kuiken over en sloot zich na 1886 aan bij de doleantie. Hieruit stamt onder meer de familie Kuiken die sinds 1950 vanuit Emmeloord een bekende handel in landbouwmachines drijft.

  Een andere staak van deze zijtak bloeit sinds 1893 in de Verenigde Staten, vooral in New Jersey en New York. Het familiearchief Kuiken, geïnventariseerd door Johannes Kuiken Jzn, wordt bewaard op Tresoar te Leeuwarden (toegang 318-22).