Person:Sjoerd Koopal (8)

Watchers
Sjoerd Sydses Koopal
b.1705
 • HSjoerd Sydses Koopal1705 - 1764
 • W.  Aukje Martens (add)
m. 4 Jun 1730
Facts and Events
Name Sjoerd Sydses Koopal
Gender Male
Birth? 1705
Marriage 4 Jun 1730 to Aukje Martens (add)
Death? 1764 Bitgummole, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands
References
 1.   Sjoerdt Sydses * 1705 † ûnder Bitgum 1764, boer en keapman op Lyts Aysma (nr 1, 1758) op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), letter yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, nûmer 15.
  Sjoerdt is nei Ingelum rekke, troude dêr mei in boeredochter en hja binne rille gau nei Bitgum ferfearn. Dêr wie wol genôch te rêden en dêrom kaam doe ek Sjoerdt syn broer Tymen dy kanten út.

  x Ingelum 4-6-1730 Aukje Martens ~ Ingelum 19-9-1706 † ûnder Bitgum (Bitgummole) 23-2-1773 (neffens Lidmateregister Bitgum), lidmaat tsjerke Bitgum 4-5-1735 ‘na onderwijsing en geloofsbelijdenisse; Auk har man Sjoerd docht gjin belidenis, se litte har bern ek net dope. Yn ’e 18e ieu wienen der net in soad lju dy’t yn Bitgum belidenis dienen, dat Syds wie net in grutte útsûndering. Auk wennet yn 1765 ‘Bij de Molen’
  dr f. Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr op stim 6, en fan Auck Roimers; bernsbern fan Roymer Auckes en Antje Gosses. (Sjoch foar fierdere foarâlden Kertiersteat Brouwer-Damsma yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9).

  Bern:
  1 Syds Sjoerds Koopal/Koopmans, sjoch IV1
  2 Marten Sjoerds Koopmans, sjoch IV2
  3 Cornelis Sjoerds Koopal, sjoch IV3
  4 Albert Sjoerds, neamd (mei de achternamme?) Koopman † Bitgum 19(?)-3-1801 [] Ingelum, op syn grêfstien stie in hynder en in ko; keapman (blykber yn hynste en fee)
  x Bitgum 26-1-1772 Aafke Rinses, fan it Fliet te Ljouwert.
  5 Reimer Sjoerds Koopal, sjoch IV4
  6 Auke Sjoerds Koopal, sjoch IV5
  7 Grytje Sjoerds * Bitgum 7-11-1748 ~ Bitgum op belidenis 28-5-1780
  8 Antje Sjoerds † sûnder bern tusken 1768 en ’80.