Person:Magnus van Almenum (1)

Watchers
Magnus Forteman van Almenum
b.abt 770
 
  1. Magnus Forteman van AlmenumAbt 770 -
  • HMagnus Forteman van AlmenumAbt 770 -
  1. Ydt Magnusdr Forteman van AlmenumAbt 800 -
Facts and Events
Name Magnus Forteman van Almenum
Gender Male
Birth? abt 770

Magnus Forteman, die des Keizers Stedehouder was, als boven op den jaare 808 gemeld is, wierd tot eerste Landsheer verkooren.

Behalven het bovengemelde, heeft hy den Keizer noch verscheidene roemwaardige diensten, tot lof van zynen landaard, tegen de Saraseenen gedaan: maar van dezelve eindelyk in eenen stryd verslagen, en zyn ligchaam in het slagveld onder de dooden door zyne Friesche krygsknechten gevonden zynde, en die 't naar Romen bragten, is hy aldaar op eene heerlyke wyze in de St. Michiels kerk begraaven: welke kerk daarom met eene ryke begiftiging wierd voorzien, ten behoeve der Friesen, die naar Romen quamen, om het zelve te bezoeken. Ja Magnus wierd zelve onder de Roomsche Hulpgoden of Heiligen gestelt. Deze geheele historie staat ter gedachtenisse in gemelde kerk in een marmersteen uitgehouwen.

In den jaare 814 is Karel de Groote te gelyk Roomsch Keizer en Koning van Vrankryk, na een ongemeenen yver voor de Christen leere getoont te hebben, zo in zyne landen als in Friesland, om dezelve voort te planten, mede in den Heere gerust. En zyn zoon Louis, toegenaamt de Vroome, quam in zyn plaats aan het roer van regeeringe.

Magnus of Magnus Forteman is de naam van de legendarische Friese vaandeldrager onder wiens aanvoering de Friezen de stad Rome voor Karel de Grote veroverd zouden hebben. Aanleiding voor deze verovering zou een opstand van Romeinse edelen zijn waarbij de ogen van Paus Leo III, volgens de sage de broer van Karel de Grote, waren uitgestoken en de paus de stad was uitgezet.[1]. Karel de Grote beloonde de Friezen voor de verovering met een een uit zeven artikelen bestaand privilege (Magnuskerren), dat hen vrij maakte (Friese Vrijheid), alsmede 17 Keuren en 24 Landrechten. De rode wonderdoende banier van Magnus (Magnusvaan) zou stammen van Friso de legendarische stamvader der Friezen. Eeuwenlang was dit vaandel begraven op een onbekende plek, maar kon volgens de legende op aanwijzing van de heilige Willibrord worden teruggevonden. De figuur van Magnus heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de heilige Magnus van Trani, de medepatroon van de Kerk der Friezen in Rome. De fantastische Friese geschiedschrijving heeft een heel geslacht "Forteman" om hem heen geconstrueerd.[2] Zijn vader was dan Gustavus Forteman die in 777 de eerste kerk in Friesland stichtte, de dom van Almenum. Magnus zou zijn gesneuveld in de strijd tegen de Saracenen en daarna heilig zijn verklaard. Bron: Wikipedia Het vrijheidsprivilege of ook wel Karelsprivilege is een voorrecht dat Karel de Grote zou hebben gegeven aan de Friezen. Onder aanvoering van Magnus Forteman zouden de Friezen in de voorste gelederen van een Frankische legermacht de stad Rome hebben veroverd. Vanwege de dappere en onverschrokken houding van de Friezen zou Karel de Grote het Friese volk vrijheid van bestuur hebben gegeven. Geen keizer, koning of andere edelman mocht gezag uitoefenen over het Friese volk. Dit werd bekend als “De Friese vrijheid”. Tegenwoordig wordt vrij algemeen aangenomen dat het originele privilege, dat bewaard wordt bij Tresoar in Leeuwarden, een middeleeuwse vervalsing is.

References
  1.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_Forteman