Person:Harrent Klaasz (1)

Harrent Klaasz
 
Facts and Events
Name Harrent Klaasz
Alt Name _____ Klaaszoon
Alt Name Harremt Claeses Wassenaar
Gender Male
Birth? Netherlands
This page does not include citations to reliable sources.
   Please help improve this page (and WeRelate) by adding sources citing or referencing original records
such as birth/marriage/death certificates, military/church/census/land/estate records, etc.   
(NOTE: Undocumented family trees, found in books or online or as GEDCOMs, are not considered reliable.)

Marriage 1605 Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Lysbet Walingsdochter
References
 1.   De Nederlandsche Leeuw. (Publication: De Nederlandsche Leeuw).
 2.   .

  Harrent Klaasz., Landbouwer, vermeld (mentioned) 1620-1626, tr. [married] Lysbet Walingsdr. as per the family tree of Dr. Cornelius Wassenaar (born 1743), notary of St. Annaparochie and lawyer at the court of Friesland.

 3.   Vanaf 1638 eigen land
  Niet eerder dan in 1629 hebben we weer de beschikking over een Bildtrekening waarin een ambtenaar van de Staten van Friesland de inkomsten en uitgaven verantwoordde. De pachter was toen Harrent Claesz. We hebben vorige week verondersteid dat Daem Jansz hier rond 1600 pachter was. En dat wordt nu nog aannemelijker, want beide pachters zijn familie. Daem Jansz had namelijk een zoon die Waling Daemsz heette en een dochter van hem, Lijsbet Walings, trouwde met Harrent Claesz. Hij was hier dus in 1629 pachler van 20 inorgen en 423 roede laud, precies dezlfde oppervlakte die Van den Meij hier in 1574 pachtte. Harrent Claesz was cen zoon van Claes Stevens de jonge - een oervader van de Wassenaars - en Antie Harrents Vogel. (Zijn zuster Neeltie was boerin en woonde ook aan de Oudebildtdijk, zoals we zullen zien als we OBD 251 behandelen.) Een zoon van Harrent Claesz nam de boerderij in 1638 over. Hij heette Claes Harrentsz en trouwde in 1633 voor het gerecht te St.-Anna met Aechie Daem Jansdr. Hem kennen we reeds; we hebben vorige week zijn ‘vleeschelijke’ contacten voor het huwelijk reeds besproken.

  We weten ondertussen dat de Staten van Friesland in 1638 behalve het gehele Nieuw Bildt ook 16 plaatsen op het Oud Bildt hebben verkocht. Deze was daar een van. Claes Harrents werd koper voor 6.159 caroligulden en 11 stuivers. Hij pachtte ook Nieuwbildtland. We leren uit de Bildtrekeningen dat Claes Harrents in 1637 medegebruiker was van kavel 20 - ook kooijkavel genoemd - en met zijn zuster Antie Harrents gebruiker was van kavel 21. Deze kavels werden in 1638 echter door anderen gekocht. Op kavel 21 verrees toen spoedig een boerderij (nu Nieuwebildtdijk 289; de minicamping. De Noordster van Yvonne en Sigfried Kramen). Kavel 20 werd gepacht door de bewoners van de boerderij die we hier nu behandelen.

  In 1647 kocht Claes Harrents het pachtrecht van de westelijker gelegen plaats (OBD 331) en verhuisde. De plaats kwam toen in handen van twee zustens van de afgaande boer, Grietie en Neeltie Harrents. Grietie Harrents was getrouwd met Gerben Ariens en zij kocht spoedig haar zustens helft. De plaats was toen 20 morgen groot. In april 1654 verkocht Grietie Harrents aan “de egtelieden Gerrijt Events Harderburger ende Pietertie Jans twintigh morgen drie hondert vier en twintigh roede olde Billandt eijgen gronden mette huijsinge, schuire cum annexis daerop staende, sampt duijvehuijs, bomen en plantagie staende en gelegen onder St. Anna Parochie, belast met floreen, gemeentslasten en andersints als naestlegende eijgen landen (...)“ Gebruiker was Aucke Franses. Hij was afkomstig van Hantum.

  Gerrijt Everts Handerbunger (ook geschreven als Hardenberg) was vroedschap en hopman te Harlingen. N.B. Vroedschap is lid van een stedelijke regering in de Republiek. Hopman is kapitein, hoofdman van een compagnie. Hij verkocht de plaats, getuige de proclamatie die op 8 november 1658 in een recesboek van het nedergerecht is opgetekend: “Jan Feickes, volmacht, dorprechter en ontvanger in S Anna parochie en Anna Eekesdr, echtelieden, begeren bode en consent op de coop van een heerlijcke sate lands, leggende aende olde dijk, hebbende Claes Harrents ten westen, de dijk ten noorden en Waling Daems ten oosten, bestaende uit grond en eigendom van omtrent 20 en een half morgen old Billandt met ook de eijgendom van huis, schuir, hovinge en plantagie onder gemelte parochie, belast met een morgen een floreen en andene grietenie lasten gelijk de naastgelande, elk morgen alsoo gecoft voor seven hondert vijftig caroligulden vrij, cost en schadeloos gelt te betalen op drie terminen maij 1659, 1660en 1661 telkenseen dardedeel (...) van Gerrit Events Hardenburg, vroedschap en hopman (...)“

  Familie Van Haren