Person:Frans van der Mey (1)

Watchers
Frans Jansz van der Mey
 
d.aft 1590
Facts and Events
Name Frans Jansz van der Mey
Gender Male
Death? aft 1590

Frans Jansz van der Mey

Frans Jansz van der Mey vervult in de loop van zijn leven vele functies.
In 1548 wordt hij voor het eerst genoemd als Bijzitter (bij het "Gerecht", rechter en wethouder tegelijk) voor het laatst in 1575.
In 1559 komt hij voor als "Volmacht" voor St.Annaparochie. Men werd gekozen voor twee jaar maar herkiezen kon. In 1575 is hij het nog.

In 1552 wordt gemeld dat Frans van der Meye te St.Annaparochie over een harnas en ringkraag beschikt. Hij is één van de 22 in Het Bildt (Kuiken 2013, p.91). Zie ook harnas.
Zijn broer Hendrick wordt in 1570 "cornet" genoemd.

In 1554 zendt de Rentmeester van Het Bildt een gezworen bode naar enkele kerkvoogden, Cornelis Willemsz en Frans Jansz, "om saecken alhier van geene noode te verhalen" . Het gaat hier om het tegenhouden van "ketterij", dus de reformatie naar voorbeeld van Luther, Menno Symons, en anderen. Het jaar daarna gaat de overheid aktief op zoek naar mensen verdacht van heresie en die worden gearresteerd. Hoe Frans Jans hier over dacht is niet bekend.

Ter bevordering van de aanslibbing aan de kust legde men vanaf 1542 "dijkhoofden" aan. Dat werd later groot aangepakt en in 1548 werden de dammen in totaal met 55 roeden verlengd (zie kaart 1570), in een aanbesteding ten overstaan van de Grietman-Rentmeester en zijn Bijzitters Cornelis Willems en Frans Jansz van der Mey.
Na de Allerheiligenvloed van 1570 en de strenge vorst van december waren de boeren er slecht aan toe: schade, het land zout, vee verdronken, zaai en pootgoed beschadigd. Gezamelijk verzoeken ze "zeer oetmoedelijck" kwijtschelding van de pachten van 1570/71 en 1571/72 "elck nae advenant van den schade, die zij geleden moeghen hebben". Als volmachten van het hele Bildt in deze belangrijke zaak waren gekozen Frans Jansz van der Mey, Pieter Corn. Bonte(man), Willem Stevensz en Pieter Haerts, die ook het request ondertekenden.

Ondertussen had bijzitter Frans Jans van der Mey nog in 1570 namens "het Gerechte" een winterkade of kadijk laten aanleggen in de dijkdoorbraken "ten eynde des voorz. Con.Majesteits meyers, die tmeestendeel haere beesten ende vruchten verlooren hadden, haere landen werderomme souden moeten besoemersayen ende alzo heure pachten mettertijt betalen" . In 1575 schenkt de koning aan St.Annaparochie het recht twee keer per jaar een jaarmarkt te houden, ook om na de Allerheiligenvloed de handel te bevorderen. Het voorrecht kost 3 car.gld, te betalen aan de Rentmeester. De volmachten Frans van der Mey en Pieter Cornelisz Bonte voor St.Annaparochie en de andere volmachten voor de twee andere dorpen verplichten zich deze 3 gulden jaarlijks in september maandags na O.L.Vrouwen Geboorte te zullen betalen.

In 1590 procedeert hij nog als volmacht van St.Annaparochie tegen gedeputeerde staten van Friesland.