Person:Cornelis Heres (1)

Watchers
Browse
Cornelis Heres
 
d.BEF 1687
m. 09 AUG 1674
 1. Heerre Cornelis1677 - 1761
 • HCornelis Heres - Bef 1687
 • W.  Syts Jeltes (add)
 1. Trijntje Cornelis1685 -
 • HCornelis Heres - Bef 1687
 • W.  Trijntie Doeckes (add)
Facts and Events
Name Cornelis Heres
Gender Male
Marriage 09 AUG 1674 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlandsto Geertie Tyerds
Death? BEF 1687

26 NOV 1669 ???????????, Ondertrouw
09 AUG 1674 Hallum, Huwelijk ( Geertie Tyerds afkomstig van Oude Leye )
17 FEB 1678 Lytze Buren, Tzummarum / Firdgum, Barradeel, belijdenis : gehuwd met Trijntje Doeckes
XX XXX 1687 Allready dead.
XX XXX 1698 Menaldum - quotarisatie kohieren Cornelis Heres weduwe

References
 1.   Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum
  Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 1678Plaats: Barradeel
  Bijzonderheden:
  In 1678 zij lidmaat; woonden in de Lytse Buren

  Man:
  Cornelis Heeres wonende te Tzummarum
  Vrouw:
  Trijntie Doeckes
  Bronvermelding
  Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 112, aktenummer 15
  Gemeente: Barradeel
  Periode: 1678-1850
 2.   Cornelis Heeres, boer te Arum, trouwt voor 1659 Moey Sioerd Hoytinga,
  dochter van Sjoerd Riencx Hoytinga, beiden overl. na 1666.
  In 1663101 lenen Cornelis Heris en Moercke Sioerdts Hoytinga te Arum 400 goudg.
  van Wybe Siercx Meylema te Tzum. In de marge van de akte deelt hun zoon Rienk
  Cornelis in i687 mee, dat die schuld afbetaald is.
  In i664102 lenen zij 2000 goudg. van dorprechter en ontvanger Agge Wierts te
  Arum.
  In 1666103 verkoopt hetzelfde echtpaar aan Baucke Douwes en Trijn.tie Mintses,
  ook te Arum, 33 pm 101/i eins lands behorende onder Tyttinga zaete aldaar, welke
  in totaal 97 pm 7 eins groot is. De akte noemt slechts Cornelis Heres, maar in de
  contemporaine index krijgt hij de achternaam Minnema toebedeeld.
  Het bezit te Arum betreft stem 7 aldaar, groot 96Y2 pm, dat in 1640 goeddeels bezit
  is van Sjoerd Riencx Hoytinga, die daar dan ook boer is. In 1698 is Imcke Cornelis
  boer op dat bedrijf.
  Uit dit huwelijk kennen we:
  1. Rienk Cornelis, meerderjarig 1687.
  2. Sioerd Cornelis, ouderling, schoenmaker te Tzum, daar overl. dec. 1732,
  trouwt Arum (met attestatie van Tzum 12 febr. 1685) Lysbet Jans. Het echtpaar
  arriveert met attestatie van Oosterlittens te Tzum 22 juli 1688; na zijn overlijden vertrekt zij in 1733 met attestatie naar Witmarsum. Kinderen, geboren te
  Oosterlittens: Cornelis (1686), Cornelis (1687); gedoopt te Tzum: Moeike
  (1690), Jan (1691) en Moeike (1693).
  3. Wybe Cornelis, te Witmarsum 1702. Er is een Wybe Cornelis te Arum, die
  eerst trouwde met Mintje Ydes, weduwe van Thomas Wobbes en overl. 1693,
  en die in 1696 hertrouwde met de weduwe van Hauck Gerbens. 104 Dat zal vast
  onze man zijn; op 17 febr. 1707 kregen Wybe Cornelis en zijn vrouw attestatie
  voor verhuizing (die dus kennelijk al veel eerder plaatsvond) van Arum naar
  Witmarsum.
  4. lmcke Cornelis, boer op Tyttinga sate te Arum, overl. voor 1719, trouwt Antje
  Sjerps, ged. Wommels 10 dec. 1677, overl. Arum 1728, dochter van Seerp
  Jouws Braard en Griettie Aetes. Deze Seerp is een volle broer van Hessel Juws,
  schoonvader van Here Tyssen (V.).
  in i728105 zijn Ymke Cornelis en Antje Sjerps, huislieden te Arum, overleden.
  Cornelis en Grietje Ymkes zijn meèrderjarig; Sjoerd Tjerks Hoitinga, huisman
  te Arum, en Douwe Schotanus, mr. chirurgijn te Wommels, treden op als voogden over de minderjarige Moeyke en Sjeerp Ymkes; elk van de kinderen is voor
  il4 erfgenaam. Beschreven wordt zilverwerk met inscripties: ASD, AJ, AS,
  HHRJS. Er was een vordering uit i7i9 van de weduwe Ymke Cornelis op
  Foeke Annes en Moeyke Aukes te Workum, groot 50 carg. Vastgoed: de huizing te Arum, 116 sate te Wommels, groot 56 pm, gebruikt door Cornelis Wypkes, 118 van 27 eins, gelegen in een stuk van 3 pm te Arum, plus nog een zelfde
  aandeel dat zij aangekocht hadden. in de loop van i 728 werd ook dochter
  Moeyke volwassen. Aan bezit was er uiteindelijk 6267 carg., aan schulden
  1802 carg.
 3.   Lidmatenregister Herv. Gemeente Menaldum
  Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 29-10-1689Plaats: Menaldumadeel
  Bijzonderheden:
  Op 29 oktober 1689 ingekomen van Tzum
  Op 29 oktober 1689 ingekomen van Tzum

  Man:
  Cornelis Heeres
  Vrouw:
  Syts Jetses
  Bronvermelding
  Lidmatenregister Herv. Gemeente Menaldum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 521, aktenummer 296
  Gemeente: Menaldumadeel
  Periode: 1665-1850
 4.   Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel
  Bron: Quotisatie kohierenSoort registratie: Quotisatie kohieren inschrijving(Akte)datum: 1749Plaats: Tietjerksteradeel
  Bijzonderheden:
  Locatie: het dorp Hardegarijp
  Aantal volwassenen: 2
  Aantal kinderen: 1
  Aanslag: £ 10:1:-

  Bewoner
  Kornelis Heeres
  Diversen: arbeider, wint ternauwernood de cost

  Bronvermelding
  Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6483, blad 32, aktenummer 29602
  Periode: 1749