Family:Johannes Florison and Mettina Warmolts (1)

Watchers
Facts and Events
Marriage[1] 14 Mar 1811 Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Children
BirthDeath
References
  1. Huwelijken, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Akte 1, 1811, Primary quality.

    huwelijksakte (fol. 1)
    huwelijksakte (fol. 2)
    Genlias

    Fol.1: Op heden den veertienden maart eenduizend achthonderd en elf, kompareerden voor het plaatselijk bestuur van Leeuwarderadeel, waarnemende de functiën van publieken ambtenaar van den burgerlijken stand: Johannes Jacobus Florison, geboren te Pietersbierum, predikant bij de herformde gemeente Goingarijp, oud drieëntwintig jaren, zoon van Johannes Wijbrandus Florison, predikant te Lekkum en Miedum, en Grietje Ages Tromp, echtelieden te Lekkum; Mettina Alegonda Warmolts, geboren te Groningen, oud tweeëntwinig jaren, dochter van Jan Hendrik Warmolts, doctor in de regten te Groningen en vrouwe Maria M.Lichtenvoort, de moeder overleden; welke personen, daar het Wetboek Napoleon met deze lopende maand is in werking gekomen binnen de Hollandsche departementen, aan ons ter bevordering van hun huwelijk hebben gepresenteerd, de attesten, dat de huwelijksproclamatiën overeenkomstig de voorige wetten te Groningen en binnen onzen bedrijve zonder oppositie waren afgeloopen, mitsgaders de bewijzen der goedkeuring van wederzijdsche ouders, (fol.2:) alwaarom de contractanten, nadat alvoorens aan hun de regten en pligten die echtgenoten hebben te volbrengen, zijn voorgelezen, hebben verklaard elkanderen tot echtgenoten te neemen en zijn overzulks door den uitspraak van den president uit het plaatselijk bestuur vereenigd, in presentie van de getuijgen: Johannes Wijbrandus Florison, predicant te Lekkum, oud eenenvijftig jaren, vader van den bruidegom; meester Tiete Solkes Tromp te Leeuwarden, oud vijfentwintig jaaren, schoonbroeder des bruidegoms; Wijtske Hettinga Tromp-Florison te Leeuwarden, volle zuster van den bruidegom, oud tweëntwintig jaren, en de executeur Sine Jans Vonk te Leeuwarden, oud agtenvijftig jaren, in dato als boven op het huis der gemeente te Leeuwarden om tien uur des voormiddags; bij gebrek van het wetnodigen register is dezen bij mij en als procuratie hebbende van J.J.Florison ondertekend in dato den…(geen datum) Getekend: J.S.Vonk; T.S.Tromp; J.W.Florison; W.H.Tromp, geboren Florison; Meindert Jans.