User:Herman34

Family Trees
Default (view) (launch FTE) (explore)
people: 40806
Users Researching
Den Akker Van Den Akker

Please Note: WeRelate User Herman34 is deceased.

His Person Page is here.
Image:Helmteken-vd-Akker-web.jpgImage:Sint Anna Lien.jpg
some text
nl-3 Deze gebruiker spreekt uitstekend Nederlands.
fy-2 It Frysk fan dizze meidogger is ridlik.


Information about me


Sint Anneleen

We schrijven 26 juli 1479. Het is Sint Annadag. In Hidaard stichten Trijn Fedderix Dr Mensema (Meinsma) ~ 1440 † > 1479) en haar man Benedictus Idserts Tibbenge 1450 † > 1479) in het bijzijn pastoor Claes Haersma het Sint Annaleen . Tot hun bezittingen behoren enkele landerijen in de buurt van Makkum, Nederland en een geldbedrag. Ruim 517 jaar later (1996). In Makkum buigt de voormalige bankdirecteur Wieger Postma zich over allerlei documenten die inmiddels bij het Sint Annaleen horen. In de kas zit nu een bedrag van GLD 200.000 (rente 12.000 GLD per jaar). De stichting vergaart verder pacht inkomsten van de 7 hectare grond die bij het leen behoort. Sommige percelen zouden nog in bezit zijn geweest van het leen. Één van die historische waardevolle stukken grond ligt iets ten noorden van Makkum.


Het Sint Annaleen is bedoeld voor nazaten van Trijn Fedderix dr Mensema (Meinsma)en Benedicts Idserts Tibbenge die HBO of universitair onderwijs volgen. Daarmee is direct een teer punt aangesneden: wie behoren er tot de nakomelingen van het Hidaarder paar? De stichting bezit een in de jaren '50 gemaakt boekje, waarin een groot aantal namen van families van nakomelingen staat opgesomd. De ongetwijfeld incomplete lijst biedt het bestuur een redelijk houvast (zie o.a deze stamboom). Eens per jaar kijken burgemeesters en wethouders van Wûnseradeel de boeken na. Bron: Leeuwarder Courant, 4 oktober 1996) De meeste gegevens in deze stamboom komen uit het boekje Ien en oar oer IT SINT ANNA LIEN to Hidaerd. Bewerkt door genealoog R.S Roorda te Leeuwarden. Afschrift van een akte houdende statuten, Sint Annaleen te Makkum. Verleden voor Mr. M. Wallis de Vries, notaris te Makkum

Rein van den Akker heeft zich erg ingespannen om de van den Akker stamboom te actualiseren. Vooral de gegevens van na 1900, zijn aan hem te danken. Hij schreef in de tijd, toen er nog geen e-mail verkeer mogelijk was, de van den Akkers regelmatig een brief waarin hij verzocht om de laatste familiegeschiedenis. Hiervoor mijn grote dank voor deze inspanningen om de stamboom bij te houden. Herman van den Akker

De (stiftingsbrief) van het Sint Annaleen, op perkament zit in de bijlagen van de Civ Sentinsjes van het Hof van Fryslan 27 okt 1756 nr 4.

Trijn Fredderix dr Mensema (Meinsma) tot Hijdaert bij wille ende consent van mijn man Benedictus Idserts Tibbenga bespreeke / ick soodanig landen daer nu leggen tot Meckum (Makkum) bij de Zeedijck tot profijt van mijn erfgenaemen en dat op Sinte Anna dach, op kenneisse van onse pastoor daer nu woondt tot Hijdaert, omtrent ses en dartich ponde/maten groot. Daar op mogen myn vrienden en myn mans vrienden mogen daerop hebben een Clerck op de / opcomsten te leren ende goede Stichtinge te holden ofte dat het mochte vallen dat sij niet met de vrienden / konden verdragen, soo sal de abt van oldeclooster ende pastoor van Hijdaerdt de bequaemste daeruijt te nemen ende / daerop te leeren . Ende daer sullen de vrienden met tofreden wesen, oftet mochte komen dar daer gheen Clercken waren / soe mogen de armste frienden het sij man offt wijffs de opcomsten genieten so lange als daer een bequaem Clerck weer / opcomsten leeren endat sal duijren tot vijftichendetwintich Jaeren toe. Ende dat begere ick Trijn Mensema dat se dat / met malcanderen sullen onderholden ende niet in vremder graed niet te laten comen. Offte het sal vervallen an oldeclooster / offte convent ende dat daer frienden wonen mogen ende opcomsten an de Clerck te betalen Ende dat is myn uijterste / wille ende ick heer Claes pastoor darom gebeden om voor my te bevesttigen ende seluen geschreven ende ick Benedictus Tibbenga tot meerdr vastichheyt met mijn egene handt ondergeschreven ende dat op Sint Anna dach 26 July Anno 1479.