Source:Groningen, Netherlands. Staat van Landverhuizers

Watchers
Source Staat van Landverhuizers
Register of Emigrants
Coverage
Place Groningen, Netherlands
Year range 1847 - 1901
Subject Migration records
Publication information
Type Website
Citation
Staat van Landverhuizers: Register of Emigrants.
Repositories
GroningerArchievenhttp://www.allegroningers.nl/Free website
http://zoekakten.nl/zoeklv.phpFree website

Source:Groot, C. J. de. Klapper op de Staten Van Landverhuizers Afkomstig uit Het Archief Van Het Departement Van Binnenlandse Zaken (1845) 1848-1877 INLEIDING De minister-van Binnenlandse Zaken gaf bij missive van de afdeling Nationale Nijverheid van 21 december 1847, numer 100, aan de gouverneurs in de provincie opdracht, jaarlijks een "Staat der Landverhuizers naar Noord-Amerika of andere overzeesche gewesten" in te dienen. Oorspronkelijk berustend in het archief van de afdeling "Statistiek" van het departement van Binnenlandse Zaken, zijn deze staten thans apart geborgen; per provincie chronologisch. Van alle provincies zijn, met een enkele uitzondering, de lijsten aanwezig van de jaren 1848 tot en met 1877. Bovendien zijn er lijsten aanwezig van de provincies Drenthe en Utrecht van de jaren 1846 en 1847, van Gelderland van de jaren 1845 en 1846, en van Noord-Babant en Limburg van 1847. In deze staten worden de emigranten per plaats met name genoemd en daarbij de volgende gegevens vermeld: beroep, leeftijd, godsdienstige gezindheid, maatschappelijke klasse, eventueel mede vertrekkende vrouwen, kinderen en dienstboden (alleen aantallen, slechts vrouwen die zonder echtgenoot en niet als dienstbode bij een bepaalde familie vertrokken en kinderen die zonder ouders vertrokken, worden met name vermeld), reden van vertrek en vermoedelijke bestemming. De staten bevatten alleen gegevens van tot dan toe in Nederland woonachtige, en niet van uit het buitenland doorreizende emigranten; opgaven van deze laatsten zijn niet bekend.

Van de jaren 1831 tot en met 1847 zijn alleen staten opgemaakt van aantallen emigranten, met daarbij de gegevens als in bovengenoemde staten vermeld; van vóór 1831 zijn geen gegevens bekend. Na 1877 werden de gegevens betreffende de emigratie opgenamen in de "Bijdragen tot de Algemeene Statistiek van Nederland, Loop der Bevolking", uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken (alleen aantallen mannen, vrouwen en kinderen, leeftijden, bestemming en motieven); de originele lijsten werden vervolgens vernietigd.

Wel berusten minuut- of kopielijsten in de provinciale archieven, hetzij nog bij de Provinciale Griffie (Zuid-Holland, jaren 1850-1899), hetzij bij de Rijksarchieven in de provincies: Groningen, jaren 1835- 1864 en 1879-1901; Friesland, jaren 18h5-1880; Overijssel, jaren 1840-1918; Gelderland, alleen van de gemeenten Eibergen 1844-1846 en Maurik 1845-1847; Utrecht, jaren 1816-1905 en Zeeland, jaren 1816-1901. Andere ontbreken of zijn met zekerheid vernietigd 1).

Het toezicht op doorvoer en vervoer van landverhuìzers geschiedde ingevolge de wet van 1 juni 1861, Staatsblad 53, door het departement van Binnenladse Zaken, sinds 1877 door dat van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Microfilms van de staten van de jaren 1848-1877 zijn in 1958 gezonden aan het Committee in the East on historical church documents of the Christian Refbrmed Church in de Verenigde Staten (mr. Y.C. Spijksma‚ 8 Orth Avenue, Passaic, Reu Jersey, U.S.A.) en in 1977 aan de president van Saskatchewan Genealogical Society in Canada (mr. D. Hoogeveen, 974 Mc. Riven Avenue, Regina, Saskatchewan, S4s 3x3, Canada).

De klapper op deze staten vermeldt achtereenvolgens de namen der emigranten, voormalige woonplaats, provincie, het nummer van de portefeuille (romeinse cijfers) en van het folio daaruit (arabische cijfers). waar twijfel inzake de spelling der namen bestond, zijn de verschillende alternatieven opgenomen. Overigens wordt aanbevolen steeds bij het onderzoek enige mogelijke varianten in aanmerking te nemen.

De vervaardiging van deze klapper, al eerder ter hand genomen, werd in de jaren 1972-1974 voortgezet en afgerond door C.J. de Groot, medewerker van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, geadviseerd door en onder supervisie van G.H, de Kinkelder, adjunct-archivist van de afdeling.

Het typewerk werd verzorgd door mevrouw A.M.E.R. Leuring.

1) Dr. Robert P. Swierenga van de Kent State University, Kent, Ohio 44240, U.S.A., heeft in de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoek met betrekking tot dit onderwerp verricht, zowel bij de Rijksarchiefdienst als elders. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie berust een computer-uitdraai van alle namenmateriaal aan hem bekend, ook met betrekking tot lijsten van het Amerikaanse Imigration Office. (zie corr. ARA D 793-1978).