Place:Yên Bái, Hoàng Liên So'n, Vietnam

Watchers


NameYên Bái
Alt namesYen Baysource: Times Atlas of the World (1992) p 219
Yen-baisource: Rand McNally Atlas (1989) I-196
TypeInhabited place
Coordinates21.717°N 104.9°E
Located inHoàng Liên So'n, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Yên Bái is an inhabited place.

Research Tips