Place:Thăng Bình, Quang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam

Watchers


NameThăng Bình
Alt namesThang Binhsource: Times Atlas of the World (1992) p 197
Thang-binhsource: Rand McNally Atlas (1989) I-176
TypeInhabited place
Coordinates15.717°N 108.333°E
Located inQuang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Thăng Bình is an inhabited place.

Research Tips