Place:Nes, Ameland, Friesland, Netherlands


NameNes
TypeDorp
Coordinates53.45°N 5.767°E
Located inAmeland, Friesland, Netherlands

Contents

Historical summary

NES, d., op het eil. Ameland, prov. Friesland, griet. Ameland, arr. en 6 u. N. van Leeuwarden, kant. en 2 u. N. ten O. van Holwerd, 1 u. O. van Ballum.

Dit d. was vroeger het bloeijenste der drie dorpen op Ameland, wegens den daar voorbijloopenden stroom en de menigvuldige schepen, die aanlagen, om zich van de noodige behoeften te voorzien, waarbij nog kwam, dat het onder de dorpen op dit eiland, het naaste aan Friesland ligt, en hier bijna dagelijks menschen van en naar Holwerd, Blija en Ferwerd overvoeren.

Voor vijftig jaren telde het nog meer dan 300 h. en ruim 800 inw. onder welke wel 80 Koopvaardij-Kapiteins. Weleer had het meer dan 80 groote en kleine vaartuigen, die op de Elbe, de Wezer en de Eider voeren en handelden; thans draagt het alle kenteekenen van verminderde welvaart. Het heeft schijnbaar nog twee ongeplaveide hoofdstraten, waarin eenige nette huisjes gevonden worden; maar het geheel heeft een onregelmatig aanzien, dewijl er vele huizen, waaronder ook het pakhuis, de brouwerijen en stokerijen, van tijd tot tijd zijn weggebroken, in plaats van welke sedert 1771 geen enkele gebouwd is. Thans telt men er, in de kom van het d., 130 h. en 550 inw., en met het daartoe behoorende geh. Buren, 153 h. en 680 inw. Hoewel er nog eenige Kapiteins en andere zeevarenden wonen, leven de meeste inwoners tegenwoordig van landbouw en veeteelt; anderen zijn visschers. Vóór de grootste herberg ligt de overdekte vischmarkt. Ook heeft men er twee kalkbranderijen, eene eendekooi en eenen korenmolen.

De Herv., die er 230 in getal zijn, onder welke 100 Ledematen, maken eene gem. uit, welke tot de klass. van Dockum, ring van Holwerd, behoort. Na de Reformatie maakten de dorpen Hollum, Ballum en Nes ééne combinatie uit; doch in het jaar 1494 werd Nes en Hollum-en-Ballum gescheiden, en bekwam tot eersten afzonderlijken Predikant Johannes Filippus Faber, die den 1 Mei van dat jaar beroepen werd, doch in het jaar 1695 naar Rinsumageest vertrok, en opgevolgd is door Suffridus Serenus Sinnema, van Hollum-en-Ballum herwaarts beroepen, Deze vertrok in 1698 naar Oostrum c.a.

De kerk, welke hier vroeger stond, en vóór de Hervorming aan den H. Johannes den Dooper was toegewijd, is reeds voorlang afgebroken; daarna is in de buurt eene kleinere kerk gesticht, zijnde een laag en gering gebouw, maar de stompe toren is gebleven, en staat thans, alleen als baken nog nuttig, daar geheel afzonderlijk, in het midden van het ruime voormalige kerkhof.

De Doopsgez., die er ruim 220 in getal zijn, maken twee gem. uit, namelijk de Jan-Jacobsgezinden en de Waterlandschen; ieder heeft eene kerk; de eersten hebben Liefdepredikers, de laatsten een gestudeerd Predikant.

De 2 Evang. Luth., welke hier wonen, behooren tot de gem. van Harlingen.

De R. K., van welke men er ruim 60 telt, maken, met de overige dier gezindte op Ameland, een stat. uit, welke 210 zielen en onder deze ruim 140 Communikanten telt, en door eenen Pastoor bediend wordt. De kerk, aan den H. Clemens toegewijd, is een gebouw, zonder toren of orgel, en staat in Buren.

Men heeft onder Nes tweescholen, als: ééne in het d., welke gemiddeld door een getal van 50 tot 70 leerlingen bezocht wordt, en ééne te Buren met 25 tot 30 leerlingen.

De kermis valt in op den feestdag van den H. Johannes den Dooper.

Bij den watervloed van Februarij 1825 is Nes ondergeloopen. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 8:67)

Research Tips

Resources

Cemeteries

Photograph collections

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Nes, Ameland.