Place:Bình Sơn, Quang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam

Watchers


NameBình Sơn
Alt namesBinh Sonsource: Times Atlas of the World (1992) p 28
Binh-sonsource: Rand McNally Atlas (1989) I-20
TypeInhabited place
Coordinates15.3°N 108.783°E
Located inQuang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Bình Sơn is an inhabited place.

Research Tips