Person talk:Coenrat Ludérus (1)


[6 October 2013]

Illbis. Coenraet Martensz, geb. Kampen 4; 16.14, begr Amsterdam Nieuwe Kerk 12 Jan. 1666, van beroep kok of apotheker te Amst. (in de :Proetboeken van het apothekersgilde te Amsterdam, die teruggaan tot 1638, komt zijn naam echter niet voor); koopt
2 Juni 1655 voor f. 1450.— een tuin en tuinhuis op het St. Pieterspad te Amsterdam (Quijtscheldingen Amst. 2 B to. 241 v.); testeert met :zijn vrouw voor notaris P. de Bary te Amst. 21 Jan. 1661 (Not. Arch. Reg. 1669); is 26 April 1663 een van de getuigen2 7 ) bij de :vaststelling van de huwelijksche voorwaarden van Fredrick Harmensz Stechman, boekverkooper en Sara Pipart
(notaris Pond te Amst., Reg. no. 3170); tr. Amst. 20 ug. 1641 (ondertr. ald. 3 Aug.) Marie Pipart, ged. Amst. Walenkerk 10 Jan. 1621 28 ) :, f na 15 Maart 1675, dr. van Paul Pipart, spiegerlmaker (faiseur de miroirs) en zijn eerste vrouw Marie Coucq. De huw. voorwaarden van :Coenraet Martensz en Marie Pipart worden d.d. 19 Aug. 1641 verleden voor notaris J . V. Oli te Amst. (Reg.
1555); daarin wordt verklaard dat de bruid aanbrengt een „uitzettinge van omtrent 3000 Car. gulden", bestaande uit een half huis en'een :actie in de Oost-Indische Compagnie, haar aangekomen vanwege haar overgrootmoeder (d.i. óf Barbe du Meloy, echtgenoote van Olivier Coucq, :öf Elisabeth de Rogue; echtgenoote van Jacques Bloyart).
Uit dit huwelijk:
1) ' Paulus Coenraetsz, volgt IV .
2) Marten Coenraetsz, ged: (als Martinus) Amst. Nieuwe Kerk 4 Aug. 1643, getuige zijn oom Ds. ranciscus Martinius; van beroep kok; :assisteert 16 Mei 1669. bij de huw. int. van Machteld Kleyn met zijn neef Matthijs Pipart, kok, wonend in de Nes te Amsterdam (geb. Kampen :1643 als oudste zoon van Jacobus Pipardus, rector te Maastricht, zoon van Ds. Daniël Pipardus, zie N. Ned. Biogr. Wb. VI I in voce);
wordt bij acte voor notaris Salomon van der Sluys te Amst. d.d. 15 Maart 1675 (Reg. 3535, fo. 129) door zijn moeder „d'eerbare :Maria Pipart wed. van zalr. Coenraet Martense in sijn leven koek wonende eijnde Nes op 't hoeckie van de St. Pieterspoort" gemachtigd voor :den Gerechte te Amsterdam aan te gaan een geldleening van f 800 ten behoeve van zijn oudoom Luc Liscaljet 2 9 ), welke acte voor schepenen :wordt gepasseerd 19 Mrt. 1675, zie Schepen en kennisboek 1675 fo. 36.--henk 11:56, 6 October 2013 (UTC)