Person:Syds Koopal (2)

Watchers
Browse
Syds Sjoerds Koopal
 
 
m. 12 Apr 1767
  1. Syds Sjoerds Koopal
m. 29 okt 1779
Facts and Events
Name Syds Sjoerds Koopal
Gender Female
Marriage 29 okt 1779 Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlandsto Sjucke Dirks Pierson

Image:Koopal-Koopmans-1.jpg

Yn 1758 is keapman Sjoerd Sydses eigner en brûker fan nr. 15 fan ’e âlde pachte Biltlannen ûnder Froubuorren, 62 moargen grut. Yn 1768 binne dat dy syn widdo en bern mei 58½ moargen mei hûs, de bern spesifiseard as Syds, Marten, Cornelis, Albert, Reimer, Auke, Grietje en Antje Sjoerds, elk 1/8. Yn 1778 binne Reimer en Auke Sjoerds eigners, elk de helte, fan 58½ moargen, Reimer is brûker. Yn 1788 binne Syds, Auke en de seis weesbern fan Reimer Sjoerds eigners, elke staach foar 1/3, fan 48½ moarge

Farm and land, current address : boerderij later ten Z. v.d. weg (Súdhoekstermiddelweg 15) gebouwd.

1698/00 : Rented by Person:Jan Lennerts (1) zn v. Person:Lennert Thyssen (1) en 1e vr. Antie Jans dr v. Jan Jans en Houk Wopkes
1707/18 : Rented by Family:Sicke Yes and Machtel Lenerts (1) Sicke Yes X Machtel Lenerts wed. Leendert Thyssen
1728 : Renter : Family:Lennert Unknown and Antie Unknown (1) Lenert Lenerts zn v.Family:Lennert Thyssen and Machtel Lenerts (1) L.Th. en Machtel Lenerts, 1e x Antje Yedes dr v. Yede Lieuwes en Trijntje N., 2e x Trijntje Joh. wed. Lieuwe Yedes, 3e x Aaltje Jeltes
1738/48 : Same, bijzitter
1755 : bought by Jarig Sjoerds (Wenselaar) c.u. , koopbrief nr 197, boerderij staat noord a.d. Zuidhoekstervaart, een gedeelte v.h. land ligt ten Z. ervan. J.Sj. x Trijntje dr. v. Lenert Lenerts en A.Y.
1758 : Rented by Person:Jentje Andries (1) x Antie Feikes, zn. v. Andries Yedes en Trijntie Jenties, kleinzn v. Yede Lieuwes
1760 : Owner : Sjoerd Sydses Koopal, rented by Jentje Andries x Aukje Martens, koopman Beetgum

Here is a map from 1718 with a google maps background, pointing to the exact location of this farm :

Image:Sudhoekstermiddelweg 15.png