Person:Olphert Heeresz (1)

Watchers
Browse
Olphert Heeresz
 
 
Facts and Events
Name Olphert Heeresz
Gender Male
Marriage 06 Dec 1613 Sint Annaparochieto Lutgher Hendrixdr
References
 1.   BILDTSE PLAATSEN – nr 25 – Ouwedyk 699
  Douwe Zwart – Bildtse Post, 22-6-2005


  Doopsgezind  In 1527 was Hillebrant Meilartsz hier pachter en hij was hier in 1554 nog. Hillebrant pachtte 26 morgen en 338 roede Oudbildtland. Ten oosten van hem woonde in 1527 Walinck Sijmonsz (OBD 683). Een zoon van deze boer, Hercke Walichsz, was in 1566 pachter op de plaats die we thans bespreken. Het is niet ondenkbaar dat hij getrouwd was met een dochter van buurman Hillebrant Meilartsz, immers een wip over de sloot is zo gemaakt. Hercke Walichsz pachtte in 1566 en in 1574 nog, 19 morgen en 487 Oudbildtland. Het pachtrecht van de overige zes morgen was overgegaan naar Dominicus Hillebrants, een zoon van de buurman, die ten oosten van de Koudeweg een boerderij stichtte waarbij ook land ten westen van de Koudeweg hoorde. Op de kaart van 1570 treffen we zijn naam in iets andere spelling aan: Heero Walingsz.

  In 1574 pachtte Hercke Walichsz met zijn buurman Aene Andriesz (OBD 683) ruim 38½ morgen buitendijks land in kavel 32 (recht tegenover de oostelijker gelegen boerderij OBD 683). In 1614 trad namens de Bildtpachters ene Olphert Heeresz op als onderhandelaar met de Staten van Friesland over de nieuwe inhuring. Zulke zogenaamde volmachten waren pachters van Bildtland en omdat Olphert Heeresz hier in 1629 nog woonde, kunnen we stellen dat de zoon in 1614 reeds zijn vaders plaats had overgenomen. Olphert was op 6 december 1613 voor het gerecht, dus in het rechthuis te St.-Anna, getrouwd met Lutgher Hendrixdr. Zij waren doopsgezind, vandaar dat ze voor het gerecht trouwden en niet in de kerk. Dit echtpaar kreeg vier kinderen: Heere, Neeltie, Waling en Jacob. Olphert was behalve volmacht ook bijzitter van het nedergerecht en assessor (wethouder) van de grietenij het Bildt. Voor 1638 had zoon Walingh Olphertsz de plaats overgenomen.

  We hebben hier al vaker gezegd dat de Staten van Friesland in 1638 zestien plaatsen op het Oud Bildt aan de Oudebildtdijk verkochten. Dit was er een van. Waling Olphertsz kocht 19 morgen en 487 roede Oudbildtland voor 5.963 caroligulden. Hij was met buurman Philips Philips van der Meij ook pachter van kavel 32, maar toen in 1638 ook het Nieuw Bildt door de Staten van Friesland werd verkocht, werden zij niet de kopers. Assuerus van Vierssen, de rentmeester van de Staten, kocht deze kavel. Op deze kavel verrees geen boerderij, zodat Waling Olpherts het Nieuwbildtland gewoon kon blijven gebruiken.