Person:Jan Martens (32)

Watchers
Browse
Jan Martens
 
 
Facts and Events
Name Jan Martens
Gender Male

Contents

Rollingswier

The History of the name, and the place


First History

As the name suggests, some relation with a "Wier" named "Rolling", more information on what a "wier" or "terp" is : https://nl.wikipedia.org/wiki/Terp.
This assumption is correct as we can find the actual place in historical documents.

Allthough the place is not mentioned on any map, we can find it named ‘Rollinga weer’ in a text from 1543 where the church is owner of the land :

Image:Rollingsweer.JPG

In 1543 wordt bij de opgave van het kerkelijk bezit van Minnertsga gesproken van zes pm van de sacristie in ‘Rollinga weer’, de Oude Meer ten oosten.24 Dit perceel, waar later een huis op gebouwd is, is herkenbaar als stem 7. Het ligt zo’n 500 m ten noordoosten van stem 11, aan de vaart die de grens vormt met het dorp Wier. Ondanks deze afstand mogen we wel concluderen dat de terp die voor de boerderij van stem 11 ligt,25 het kadastrale perceel Minnertsga sectie B nr. 655 (groot 1 ha 67 a 20 ca), de Rollingswier is en dat daaraan de geslachtsnaam is ontleend.

Modern charts of the terrain give no clue's to any differences in height, though when looking at the place a bump in the landscape is clearly visible.
That's why this location is mentioned as a "Terp" on a map, noted in Barradeel, Rapport t betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy (Drachten 1955).

By coincidencethe location is very close to the village named Wier https://nl.wikipedia.org/wiki/Wier_(plaats)


Zate Rollingswier

Later in historical documents, there is mention of a large farm, named "zate Rollingswier",
This zate or farm had voting rights ( vote 11 and sometimes also 12 ) : 1694/96/98, a considerable farm in the neighberhood of Minnertsga

On multiple occasions the farm is mentioned to be larger then average, this can also be found in tax reports and testaments.

On a old map from 1570, the region and land is visible, but the actual farm is probably not on it.
The "neighbours" to the west are the well known Sixma family on the Sixma van Andla State, see http://www.stinseninfriesland.nl/SixmaVanAndlaState.htm

Image:Minnertga 1570.JPG

Map dat 1718 with the map on it :

Image:Schotanus 1718.JPG


timeline

1640 Jan Martens is owner, and uses the farm named "Zate Rollingswier".

1698 Marten Jansen ,eigenerfde landbouwer op zate Rollingswier te Minnertsga (stem 11) 1694/96/98

1728/38: Jan Martens is gebruiker van Minnertsga stem 11 en 12, eigenaar is zijn vader Marten Jansen.

1748 Jan Martens zelf eigenaar en gebruiker. Blijkens dit kohier is de huizinge van stem 12 in 1741 of 1742 afgebroken en het land samengevoegd, op het floreenkohier zijn de stemnummers 11 en 12 grotendeels verantwoord onder nr. 9
volgens de speciekohieren, waarop hij vanaf 1748 wordt vermeld, had hij een flink akkerbouwbedrijf met 6 à 7 paarden en 40-52 pm bezaaid land, daarnaast ook nog zo’n tien koeien. De huizinge had 2 schoorstenen en het aantal hele hoofden (bewoners) was constant 6 of 7 (een knecht meer of minder).

1749 Jan Martens ‘boer, kan wel bestaan’, 7 volwassen personen en één onder de 12 jaar, aanslag £148-0-6 (‘capitaal’ bijna £ 25.000)

1779 Jan Martens (x Trijntje Gerryts), eigenerfde landbouwer op zate Rollingswier te Minnertsga tot 1779. In 1779 arriveert zijn gelijknamige kleinzoon uit St. Jacobiparochie en verhuist pake naar nrs. 37 en 38, waar voordien Mink Cornelis ’ weduwe woonde, de (tweede) vrouw van de schoonvader van zijn zoon.

1768/1788 Op het personeel kohier van Minnertsga (vanaf 1768) wordt Jan Martens aangeslagen voor £ 14.360, een flink vermogen. Hij is zeer oud geworden. In 1781 wordt hij nog ‘erfgeseten’ aldaar genoemd. In 1786 vertrekt hij naar St. Jacobiparochie (van Het Bildt zijn geen speciekohieren over die jaren). Op het stemcohier van 1788 vinden we hem voor het laatst vermeld als eigenaar van de zate Rollingswier.

1786: taxatie ten huize van Jan Martens en Sjoertje Andries te Minnertsga. Er zijn 18 koeien (inclusief jongvee), alle ziek geweest, 7 paarden en 5 schapen, £ 1283, samen met de inventaris beloopt de waarde £ 2167, welk bedrag zij schuldig zijn aan zijn ouders Marten Jansen en Gertje Minks te St. Jacobiparochie.

27 febr. 1797 The zate Rollingswier is being auctioned after the death of [[Jan Martens.
Een veiling van de insolvente boedel door curatoren, als hoedanig optreden zwager en broer, tevens grote schuldeisers, samen met de grietenijambtenaar. Tryntje Symens, een weduwe van 67 jaar, koopt de zate Rollingswier en doet deze over aan haar dochter Sjucke Dirks Pierson (1757-1822) die te Beetgum 31 okt. 1779 getrouwd was met Syds Sjoerds Koopal, bij zijn eerste huwelijk in 1767 koopman genoemd. This Koopal family is also known from other land in the neigherberhood, als see Farm and land, current address : boerderij later ten Z. v.d. weg (Súdhoekstermiddelweg 15) 1760 : Owner : Sjoerd Sydses Koopal, rented by Jentje Andries x Aukje Martens, koopman Beetgum.

Owners of the land

The land known as SC11

Year Name Role info
1640 Jan Martens Owner and user
1698 Rinske Jans owner for 1/4 part Weduwe van Gerrit Fransen
1698 Trijntje Jans owner for 1/4 part Weduwe van Beerent Gijsberts
1698 Maarten Jansen owner for 1/2 part user of the whole
1728 Jan Martens user all the land
1728 Maarten Jans owner of all the land


The land known as SC12, owners and dates

Year Name Role info
1640 Claes Barthouts Owner possibly Claes Barthouts
1640 Pyter Takes user of all the land
1698 Rinske Jans owner for 1/4 part Weduwe van Gerrit Fransen
1698 Trijntje Jans owner for 1/4 part Weduwe van Beerent Gijsberts
1698 Maarten Jansen owner for 1/2 part user of the whole
1728 Jan Martens user all the land
1728 Maarten Jans owner of all the land

This is interesting, since all of the sudden Rinske and Trijntje appear as owners of the land both for 1/4 part, together with Maarten for 1/2.
This is enough proof ( for me ) that both are sisters of Maarten.

Modern day's address / location

Current address known as : W.Binnemaleane 14 9047 VJ Minnertsga .
The original farm has been has been replaced by a more modern farm in the 19th century, and in the 20th century the current house has been build on this location. ( 1906 ?? )

Image:Googlemaps rollingsweer copy.jpg

References
  1.   1640 zate Rollingswier te Minnertsga eigendom van Jan Martens, die hem dan ook gebruikt.