Person:Jacob Symens (1)

Watchers
Browse
Jacob Symens
 
 
Facts and Events
Name Jacob Symens
Gender Male
References
 1.   Jacob Symens, te Berlikum 1693, eigenerfde landbouwer ald. 1698 (stem 27), overl. vóór 1713,
  tr. Berlikum 28 sept. 1690 Sytske Lases Baerdt, geb. 19 aug. 1660, weduwe 1713, 1722, overl. 1722/24 (vóór 25 maart), dr van Laes Folperts Baerdt en Auckien Eernstes.22

  1698: Jacob Symens is gebruiker van Berlikum stem 27, waarvan hij (nomine uxoris)

  De volgorde der kinderen is niet zeker. Osinga geeft: Dirk, Grietje, Claes, Jacob, Schelte. Uit het feit dat Schelte Symens, als jongste vermeld, in 1667 al een huis koopt, zou volgen dat hij al in of voor 1642 is geboren, wat past bij een huwelijk omstreeks 1668; wellicht is hij de oudste zoon. Als de vernoeming in volgorde der ooms is geschied, moet Jacob ouder zijn dan Claes; in deze volgorde staan zij ook op het stemkohier. Beiden trouwen in dan wel omstreeks 1690 en zullen dus jonger zijn dan Schelte. Grietje is laat getrouwd (1694), maar zij kan gezien de geschatte geboortejaren van haar kinderen niet eerder dan omstreeks 1665 geboren zijn en zal de jongste zijn.

  De enige persoon van deze naam die in Friesland in de quotisatie voorkomt is Symen Scheltes te Stiens, rentenier, één volwassene, aanslag £ 11-12-0 (‘capitaal’ £ 300). Hij is dan kennelijk ongehuwd gebleven.

  De Ned. Leeuw XLVIII (1930) 42. lambsma. parenteel van symen scheltes 218 samen met [zijn zwager] Foppe Baerdt eigenaar is. Tevens is Jacob in dat jaar voor een
  derde mede-eigenaar van De Magere Weyde te Klooster Anjum.

  Uit dit huwelijk:

  1. Auck,
  2. Grietje Jacob Symensdr Baerdt, ged. (op belijdenis) 18 febr. 1723, testeert 30 mei 1737, overl. 30 juni 1746, tr. 27 nov. 1729 ds Sierck Arnoldi, geb. Leeuwarden febr. 1695, theol. stud. Franeker 1711, predikant te Oostermeer en Eestrum 1715, Beetgum 1720, emeritus 1764,overl. Leeuwarden 23 okt. 1771, oud 76 jaar en 8 maanden, zn van
  dr Johannes Nicolaï Arnoldi en Tætske Siercks Tania, wednr. vanJohanna Siccama.23