Person:Goffe van der Mey (1)

Watchers
m. 16 May 1773
 1. Goffe Beerts van der Mey1774 - 1850
 2. Liebbe Beerts van der Meij1780 - 1825
Facts and Events
Name Goffe Beerts van der Mey
Gender Male
Birth[1] 6 Feb 1774 Hogebeintum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Christening[1] 10 Mar 1774 Hogebeintum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Death[2][3] 20 Jun 1850 Janum, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. 1.0 1.1 Herv. gem. Blija en Hogebeintum, doop, in Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  DTB 226, 1659-1811.
 2. Overlijden, in Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Blad 20, 1850.
 3. Kantoor Dokkum, overl. jaar 1850

  Overledene  : Goffe Beerts van der Mey
  Overleden op: 20 juni 1850
  Wonende te  : Janum
  Tekst: landbouwer/assessor DAN; wednr. NN; man van Akke Jans Buma, landbouwersche; geen kinderen; geen broers/zusters. Ab intestato zijn er zeer veel erfgenamen: (nakomelingen) van (volle en half)neven/nichten aan vaders-, resp. moederszijde:
  I (vaderszijde): Martinus, te Blija, Dieuke (wed. Lieuwe Reitzes van Dijk), aldaar en wijlen Wopkje Jans v.der Mey (vrouw van Jacob Tjalles Dijkstra, in leven gardenier Ferwerd: zie verder ad 1) (3 staken: volle neven/nichten of hun nakomelingen vaderszijde).
  ad 1): Dirkje (wed. Andries Tjeerds Boersma), te Ferwerd, Trijntje (wed. Wybren Sjoerds Fijnje), te Holwerd, Wopkje (vrouw van Sape Martens v.der Velde, gardenier Blija), wijlen Antje (vrouw van wijlen Otte Jans Speulstra, in leven te Ferwerd; moeder van Wopkje, vrouw van Otte Sybrens Brouwer, gardenier aldaar, Fintje, vrouw van Auke Siedses Bosch, gardenier aldaar en wijlen Jan Ottes Speulstra, man van Antje Oeges Hoogendijk, gardeniersche aldaar, vader van minderjarige Oege, Jan, Klaaske, Antje en Wopkje Jans Speulstra), wijlen Baukje (vrouw van wijlen Eelke Wytzes Terpstra, in leven te Ferwerd; moeder van Wytze, gardenier aldaar en Wopkje Eelkes Terpstra, vrouw van Dirk Jacobs Wierstra, gardenier aldaar), wijlen Tjaltje (vrouw van wijlen Doeke Hendriks van Dijk; moeder van Janke, vrouw van Meindert Harmens de Vries, arbeider aldaar, Jacob, arbeider aldaar en minderjarige Dirk Doekes van Dijk) en wijlen Wytske Jacobs Dijkstra (vrouw van Klaas v.der Velde; moeder van Marten, arbeider St.Annaparochie en Joukje Klazes v.der Velde, vrouw van Pieter Hendriks Wagenaar, arbeider aldaar).
  II (moederszijde): Atje (vrouw van Willem Harmens de Jong, gardenier Hogebeintum), wijlen Jouke, in leven boer Hallum (man van Hiltje Andries Vellinga, aldaar: zie verder ad 2) en wijlen Ytje Jogchums Roeda (vrouw van Yde Dirks Koopmans; moeder van wijlen Saeske Ydes Koopmans, vrouw van wijlen Gerben Heerkes v.der Schaaf: zie verder ad 3); Jacob Pieters Hollander, te Lichtaard; Pier, gardenier Oudebildtzijl o/Vrouwenparochie en wijlen Ytje Pieters Prins (vrouw van Lieuwe Rienks v.der Wielen, timmermansknecht Ferwerd: zie verder ad 4); wijlen Jouke Pieters de Vries, in leven gardenier Ferwerd (zie verder ad 5); wijlen Pieter Pieters Eringa, in leven gardenier O'Nijkerk (zie verder ad 6) (8 staken: halfneven en -nichten of hun nakomelingen aan moederszijde). Saldo fl. 86.057,95.
  ad 2): Klaas, gardenier Ferwerd, Jetze, boer Hallum, Jetske (vrouw van Sierd Tjallings v.der Wilde, winkelier aldaar), Wikje (vrouw van Sybe Cornelis Hoekstra, boer St.Jacobiparochie) en minderjarige Folkert Joukes Roeda.
  ad 3): Ytje (vrouw van Eildert Jelles Terpstra, arbeider Janum), Yfke (vrouw van Anne Jentjes Holwerda, arbeider Hogebeintum), Heerke, arbeider aldaar, Ytske, dienstmeid Birdarad, Tjalle, arbeider Blija en wijlen Jitske Gerbens v.der Schaaf (vrouw van Kornelis Klazes Bakker, gardenier aldaar; moeder van minderjarige Idske Kornelis Bakker).
  ad 4): wijlen Lieutske (vrouw van Liebbe Jans Dijkstra, gardenier; moeder van Jan, gardenier, Hendrik, gardenier, Lieuwe, gardenier en minderjarige Pieter Liebbes Dijkstra), wijlen Akke (vrouw van wijlen Hendrik Aelzes de Roo; moeder van minderjarige Lijsbeth, Aelze en Ytje Hendriks de Roo: voogd is Willem Piers v.der Zaag, timmerman) en wijlen Rienk Lieuwes v.der Wielen (man van Gertje Jans v.der Meer; vader van minderjarige Sytske, Ytje, Lieutske en Lieuwe Rienks v.der Wielen), alle te Marrum.
  ad 5): Jitske (vrouw van Marten Lammerts Brandsma, arbeider Ternaard) en Antje Joukes de Vries (wed. Sybren Piers Tilma), landbouwersche Warga.
  ad 6): Daniel, arbeider O'Nijkerk, Elisabeth (vrouw van Anne Sybrens Jongsma, kastelein Arum) en wijlen Pieter Pieters Eringa (man van wijlen Grietje Pieters v.der Stok; vader van minderjarige Grietje Pieters Eringa).
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 3049
  Dagregisternr.: 1695