Person:Fartegn Semeling (1)

Fartegn Filippusson Semeling
b.Bet 1390 and 1400 Norway
Facts and Events
Name Fartegn Filippusson Semeling
Gender Male
Birth? Bet 1390 and 1400 NorwayPerhaps Semeleng in Valdres
Death? Valdres, Oppland, NorwaySemeleng farm

Fartegn Filippusson var sønn av Filippus Fartegnson og en ukjent mor. Fartegn var gift med Magnhild Jogrimsdatter Semeleng. De hadde barna:

1. Margrete Fartegnsdatter

2. Anna Fartegnsdatter

3. Gudrid Fartegnsdatter

Contents

Bakgrunn

Farteign Filippusson til Semeleng som mange tidligere antok var stamfar for Losna-ættas etterkommere i Hardanger (og Valdres?). Han kom i følge Sollied og Velde som nevnt til Semeleng i Valdres, og må vel være født på sluttenav 1300-tallet. Velde skriver at Fartegn nevnes i et brev fra 1424 sammen med Jogrim Audunson, som var far til hans kone, Magnhild Jogrimsdatter. Jogrim er i dette brevet nevnt sammen med Audun Rolvson, som Velde antar er hans far.

Løberg stiller spørsmålstegn ved dette, og tviler også på at Fartegn kan ha bodd på Semeleng. Brevet er utstedt på gården Semeleng, og Fartegn må være gift til gården med Magnhild Jogrimsdatter. Jogrim Audunson er nevnt flereganger i gamle brev. Han må også ha vært lagmann og nevnes som sådan i et brev (DN. II. 705).

Semeleng var en storgård, som denne ætta synes å ha bodd på i lange tider. Audun Gyrdson og Audun Guttormson som nevnes i et brev fra Semeleng i 1324, har vel tilhørt slekten. En av dem er antagelig farfar til Audun Rolfson, skriver Velde.

Fartegn Filippusson er også nevnt i et brev datert 1451 sammen med Magnhild, som da sies å være hans hustru. En dattersønn av Fartegn er far til Nils Jensson til Semeleng, som var lagmann i Stavanger. I 1559 er han som lagmann tilsagt å møte ved Fredrik IIs kroning i København. Han opptrådte på herredagen i Bergen som fullmektig for sin fars fetter, væpneren Fartegn Matsson på Ænes i prosessen mot Tore og Sebjørn Toressønner.

I Semeleng-greina finner vi de karakteristiske navnene Filippus og Fartegn som delvis også er sentrale navn i Losna-ætta (Losnavåpenet). Om denne greina er det i NST for 1928 gjengitt en dom og ættlegg, som gir en hel del opplysninger om ætta. Det har vært gjettet på at riksråden Erlend Filippusson må ha hatt broren Fartegn, som for øvrig er ukjent, men hans sønner skal være Fredrik og Filippus Fartegnsønner, som nevnes i den nedenfor siterte dom. Filippus hadde en sønn, Fartegn Filippusson som kom til Semeleng i Valdres, og fra ham, som ble regnet med til lavadelen, finner vi ætta på 1500- og 1600-tallet igjen som adelsmenn og odelsbønder i Ryfylke, Hordaland og Sogn.

Et interessant gammelt diplom

I det ovenfor nevnte domsutdrag heter det - på "mellomnorsk":

Eitleigenn.

Frederick oc Philippus vor thou sambornne Brøder. Frederich aadte sig Hustru hed Vndene, och mett hende Bornn heidt Tuordt. Døde først Frederick, och saa Tuore. Saad tha Vndena y Vurdning effter Bornn sit vdj henis Lijfs Dage mett henis Husbunds Broders Philippus sinn Samtøcke. Siden bleff Vndenna anden Gang gifft, och fick Mandt heidt Holthe paa Faffnne, och mett hannom otte Datter heidt Gudrid, och thenne Gudridt arffuidt eller følgede sidenn vlougligh thette forne Gods, som Vndene saad j Vurdning vdj effter henis første gifftings Sønn Tuore, Och effter Gudridt, henis Sønn Enndre Rustung och hans Datter Hustru Sønuæ, och henis Sønner Niels och Goutthe.

Menn paa then anden greinn Philippus aadte Sønn heidt Farthinn, aadte seg thre Dotter, Margretta, Anna och Gudriedt och Margretta aadte ein Sønn heidt Oluff Bagge, Jomiru Magdalins fader, Anna aadte Tuordt Matzønn, och hans Brødre, Gudridt otte ein Sønn heidt Jenns Andersønn. Tha effter thiltale och giensuar, Breffue och Beuijsning paa Baade sider, som for oss i Retten var laugd, och effter som Siette Capitell y Odals Brigdenn vetter och siger, Adt odals Jorder þeir aller, som Moder erffuer effter Barnn sit, eller afflaga er gangett vndann Manna, Der schall aldrig Fyrnnske a falle, medenn skillrickere ere vitner till. Item effter Hagenn Konges Sønn Magnus Sønn Rettrbodt, som hand gaff paa sit fiordtende Aars Riggis Regemente, alle Norgis Mendt adt Fader eller Moder Arffuer icke Barnn sit ydj Odals gods. Menn sidr aldeniste y Vurdning theris Lijffs Dage, och effter theris Lijffs Dage, schall neste Barnns Odals Mendt effter barnet samme odel thage. Sagde vij saa aff, och endelige dømthe for rette, Adt huis Gods och Arff som thømtts och faldt effter forne Tuoris Dødt, faldt till forne Philippus Faderbroder sinn, och hanns affkomme.Endog hans Moder Vndena saadt y Vurdning y samme gods, henijs Lijffs tijdt. Och effter henis lijffs Dage, haffde ingen aff henis affkomme ther rett till i nogenn Maade. Menn forne Jomfru Magdalinn vdj henis faders stedt, Schulle haffue aff forne gods ein threiding,Tuord Madtzøn och hans Brøder en anden Threidding, Jenns Anderssønn thill Odall, och Effuendelig Eyge, Alle Parthene Magelige skiffte i alle maade, Till ythermere etc."

Dette ytterst interessante diplomet, som riktignok ikke angir tid og sted, og heller ikke dommerens navn, gir mange opplysninger om ætta. Opplysningene i diplomet er sammenfattet i skjemaet ovenfor som jeg har hentet fra en artikkel om Semeleng-problematikken i et skrift fra "Adelsprosjektet". 1)

Kilder

  • 1) Berge Velde: Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter. 1957
  • Henning Sollied og R.P. Sollied: «Losna-ætten», NST, bd. I. 1927-28.
  • En artikkel i NST Bind 34/hefte 3 (1994): «Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn» skrevet av Anders Bjønnes, Lars Løberg, Tore H. Vigerust og Tor Weidling.
  • Lars Løberg: «Jogrim Audunsons slekt». Vestoppland slektshistorielags tidsskrift nr. 4/1998, s. 261-264
  • Asgaut Steinnes: «Mats-sønene og ætta deira», NST (b. 8) for 1941-42.
  • Odd Handagård: Vår felles slektshistorie

http://slektsforskning.com/login/person/anetre/tekst/Farteign%20Filippusson%20IIeng.asp

Notater

Barn i dette ekteskapet var:

i. Margreta Fartegnsdatter.

ii. Anna Fartegnsdatter. Anna giftet seg med Mats Amundsen.

iii. Gudrid Fartegnsdatter ble født i Semelenge, Vestre Slidre, Valdres og døde etter 1532. Gudrid giftet seg med Anders Amundsen.

Fra Vår felles slektshistorie

Vår felles slektshistorie, kap 1 Losna-ætta

Forfedre til Farteign Matsson Ænes

Som nevnt flere ganger i kapitlet, er det ikke dokumentert at Filippus Erlendson (Osland) var far til Farteign Filippusson og Erlend Filippusson, og heller ikke at Filippus var sønn av Erlend Arneson

Debatt på Slektsforum.

NB! 'Fartegn Filippussøn til Simling' er trolig en feilaktig konstruksjon.

Notes: Nevnt fra 1415 til 1451, Similengjar gårds- og ættesoge, 1926, 10:

Fartegn Filuppusson er nevnt i diplom fra 1424 (på Semeleng) sammen med svigerfaren sin og hans far. Også i diplom fra 1451 (Dipl. Norv. II 791) hvor han kvitterer for arv han fikk etter Geirtrud, farsøster til kona hans. Fartegnmå være født omkring 1380 og har bodd på Semeleng i over 30 år.

Sources: - birth: Similengjar gards og ætte-soga, 1926, s 11

   * RESIDENCE: 1424, Bosatt på Semeleng (Simling), V. Slidre, Valdres, OP 
   * BIRTH: ABT 1390, (ca. 1405 ?) Bergen, HO
   * DEATH: AFT ER 1451, Semeleng (Simling), Vestre Slidre, Valdres, OP

Sunde Bygdebok II: s.163 Nemd i 1411, 1415 og 1451 Rogers slektsforsking: 'Farteign Filippusson Fartegn Filippusson var sønn av Filippus Fartegnson og e n ukjent mor. Fartegn var gift med Magnhild Jogrimsdatter . De hadde barna: 1. Margrete Fartegnsdatter 2. Anna Fartegnsdatter 3. Gudrid Fartegnsdatter Farteign Filippusson til Semeleng som mange tidligere anto k var stamfar for Losna-ættas etterkommere i Hardanger (o g Valdres?). Han kom i følge Sollied og Velde som nevnt ti l Semeleng i Valdres, og maÌŠ vel være født paÌŠ slutten av 130 0-tallet. Velde skriver at Fartegn nevnes i et brev fra 142 4 sammen med Jogrim Audunson, som var far til hans kone, Ma gnhild Jogrimsdatter. Jogrim er i dette brevet nevnt samme n med Audun Rolvson, som Velde antar er hans far. Løberg stiller spørsmaÌŠlstegn ved dette, og tviler ogsaÌŠ paÌŠ a t Fartegn kan ha bodd paÌŠ Semeleng. Brevet er utstedt paÌŠ gaÌŠr den Semeleng, og Fartegn maÌŠ være gift til gaÌŠrden med Magnhi ld Jogrimsdatter. Jogrim Audunson er nevnt flere ganger i g amle brev. Han maÌŠ ogsaÌŠ ha vært lagmann og nevnes som saÌŠda n i et brev (DN. II. 705). Semeleng var en storgaÌŠrd, som denne ætta synes aÌŠ ha bodd p aÌŠ i lange tider. Audun Gyrdson og Audun Guttormson som nevn es i et brev fra Semeleng i 1324, har vel tilhørt slekten . En av dem er antagelig farfar til Audun Rolfson, skrive r Velde. Fartegn Filippusson er ogsaÌŠ nevnt i et brev datert 1451 sam men med Magnhild, som da sies aÌŠ være hans hustru. En datter sønn av Fartegn er far til Nils Jensson til Semeleng, som v ar lagmann i Stavanger. I 1559 er han som lagmann tilsag t aÌŠ møte ved Fredrik IIs kroning i København. Han opptraÌŠdt e paÌŠ herredagen i Bergen som fullmektig for sin fars fetter , væpneren Fartegn Matsson paÌŠ Ænes i prosessen mot Tore o g Sebjørn Toressønner. I Semeleng-greina finner vi de karakteristiske navnene Fili ppus og Fartegn som delvis ogsaÌŠ er sentrale navn i Losna-æt ta (LosnavaÌŠpenet). Om denne greina er det i NST for 1928 gj engitt en dom og ættlegg, som gir en hel del opplysninger o m ætta. Det har vært gjettet paÌŠ at riksraÌŠden Erlend Filippu sson maÌŠ ha hatt broren Fartegn, som for øvrig er ukjent, me n hans sønner skal være Fredrik og Filippus Fartegnsønner , som nevnes i den nedenfor siterte dom. Filippus hadde e n sønn, Fartegn Filippusson som kom til Semeleng i Valdres , og fra ham, som ble regnet med til lavadelen, finner vi æ tta paÌŠ 1500- og 1600-tallet igjen som adelsmenn og odelsbøn der i Ryfylke, Hordaland og Sogn. Et interessant gammelt diplom I det ovenfor nevnte domsutdrag heter det - paÌŠ 'mellomnorsk ': Eitleigenn. Frederick oc Philippus vor thou sambornne Brøder. Frederic h aadte sig Hustru hed Vndene, och mett hende Bornn heidt T uordt. Døde først Frederick, och saa Tuore. Saad tha Vnden a y Vurdning effter Bornn sit vdj henis Lijfs Dage mett hen is Husbunds Broders Philippus sinn Samtøcke. Siden bleff Vn denna anden Gang gifft, och fick Mandt heidt Holthe paa Faf fnne, och mett hannom otte Datter heidt Gudrid, och thenn e Gudridt arffuidt eller følgede sidenn vlougligh thette fo rne Gods, som Vndene saad j Vurdning vdj effter henis først e gifftings Sønn Tuore, Och effter Gudridt, henis Sønn Ennd re Rustung och hans Datter Hustru Sønuæ, och henis Sønner N iels och Goutthe. Menn paa then anden greinn Philippus aadte Sønn heidt Farth inn, aadte seg thre Dotter, Margretta, Anna och Gudriedt oc h Margretta aadte ein Sønn heidt Oluff Bagge, Jomiru Magdal ins fader, Anna aadte Tuordt Matzønn, och hans Brødre, Gudr idt otte ein Sønn heidt Jenns Andersønn. Tha effter thiltal e och giensuar, Breffue och Beuijsning paa Baade sider, so m for oss i Retten var laugd, och effter som Siette Capitel l y Odals Brigdenn vetter och siger, Adt odals Jorder Þei r aller, som Moder erffuer effter Barnn sit, eller afflag a er gangett vndann Manna, Der schall aldrig Fyrnnske a fal le, medenn skillrickere ere vitner till. Item effter Hagen n Konges Sønn Magnus Sønn Rettrbodt, som hand gaff paa si t fiordtende Aars Riggis Regemente, alle Norgis Mendt adt F ader eller Moder Arffuer icke Barnn sit ydj Odals gods. Men n sidr aldeniste y Vurdning theris Lijffs Dage, och effte r theris Lijffs Dage, schall neste Barnns Odals Mendt effte r barnet samme odel thage. Sagde vij saa aff, och endelig e dømthe for rette, Adt huis Gods och Arff som thømtts oc h faldt effter forne Tuoris Dødt, faldt till forne Philippu s Faderbroder sinn, och hanns affkomme.Endog hans Moder Vnd ena saadt y Vurdning y samme gods, henijs Lijffs tijdt. Oc h effter henis lijffs Dage, haffde ingen aff henis affkomm e ther rett till i nogenn Maade. Menn forne Jomfru Magdalin n vdj henis faders stedt, Schulle haffue aff forne gods ei n threiding,Tuord Madtzøn och hans Brøder en anden Threiddi ng, Jenns Anderssønn thill Odall, och Effuendelig Eyge, All e Parthene Magelige skiffte i alle maade, Till ythermere et c.' Dette ytterst interessante diplomet, som riktignok ikke ang ir tid og sted, og heller ikke dommerens navn, gir mange op plysninger om ætta. Opplysningene i diplomet er sammenfatte t i skjemaet ovenfor som jeg har hentet fra en artikkel o m Semeleng-problematikken i et skrift fra 'Adelsprosjektet' . 1) ' 1) Berge Velde: Slektene Velde og Espeland og inngiftede sl ekter. 1957 Henning Sollied og R.P. Sollied: <Losna-ætten>, NST, bd. I . 1927-28. En artikkel i NST Bind 34/hefte 3 (1994): <Semeleng-ætte n i Valdres og Losna-ætten i Sogn> skrevet av Anders Bjønne s, Lars Løberg, Tore H. Vigerust og Tor Weidling. Lars Løberg: <Jogrim Audunsons slekt>. Vestoppland slektshi storielags tidsskrift nr. 4/1998, s. 261-264 Asgaut Steinnes: <Mats-sønene og ætta deira>, NST (b. 8) fo r 1941-42. Odd HandagaÌŠrd: VaÌŠre felles slektshistorie

Nevnt 1415-1451 bb.S&V b1.s.132

Fartegn Filipson paÌŠ Semelenge i Vestre Slidre i Valdres. Nevnt 1415-1451. Fartegn hadde en sønn eller datter som fikk en sønn Nils Jensson til Semelinge og var g.m. datteren til Gaute Ivarson Dahl, Valen i Fjelberg Sunnhordland.