Person:Daem Claesz (1)

Watchers
Browse
Daem Claes
 
 
Facts and Events
Name Daem Claes
Gender Male
References
 1.   Op de Gabbemakaart van 1584 staat bij deze boerderij de naam Jan Hendrics Vermeij vermeld. Dat is een telg uit de familie Van der Meij. Over hem is niet veel bekend. Waarschijnlijk is hij een broer van Cornelis die in 1574 pachter was van OBD 319 (nu Frans Palsma).

  Hoe de overgang is gegaan – door verkoop of door vererving – weten we niet maar Waling Ariens was de volgende pachter.

  Hij was getrouwd met Maet Harrentsdr en zij verkochten in februari 1609 “met consent van de rentemeester J. van Feijtzma, aen Daem Claesz en Marijtie Clasedr egtelieden aen Anna gebuijrte de bruijckwaer van onse gebruijckende stede Billandts groot 62 morgen zoo wel nieuwe bedijcte als binnenlanden; daertoe verkoft onse huijsinge, schuijre, coornbergh en luttickhuijs ofte brouhuijs cum annexis met ook nog een cleijnhuijs bij onse arbeiders bewoond”; alles voor 27.900 caroligulden.

  Zo bleef het pachtrecht van de plaats in de familie want Waling en Maet waren oom en tante van Daem Claesz die een zoon was van Claes Stevens d’jonge en Antie Harrents Vogel, boer en boerin onder St.-Jacobiparochie.

  Zijn vrouw Marijtie was een dochter van Claes Hendricks en Jannichie Arien Scheiffdr en zij woonden ten westen van de Stadhoudersweg (nu OBD 433, Stornebrink).

  In 1621 was Daem Claesz hier nog boer want toen verkochten “Daem Claesz en Marichie Claesdr egtelieden bij de oude bilt seedijck onder Anna gebruijrte 2 paerden met een waegen aen Doije Claesz Wagenar in Anna gebuirte” maar in 1629 was Isbrandt Meijnerts hier pachter van 38 morgen en 130 roede Oudbildtland en 23 morgen en 430 roede Nieuwbildtland (kavel 15).

  Isbrandt was waarschijnlijk een zoon van Meijnert Isbrantsz, timmerman te St.-Anna en heeft het pachtrecht redelijk gauw verkocht aan Waling Harrents en Aechie Stevensdr die deze grote plaats in 1638 kochten toen de Staten van Friesland het Nieuw Bildt en zestien plaatsen op het Oud Bildt aan de Oudebildtdijk verkochten.

  Hij betaalde 10.700 caroliguldens voor 13 morgen onder St.-Anna- en 23 morgen en 130 roede onder Vrouwenparochie. In 1637 was Waling Harrents ook nog gebruiker van kavel 15, maar die werd in 1638 gekocht door dr. Isbrant Francq en Pieter Pieters Bechius (de westelijke helft) en door Pijtter Pijtters Bechius (de oostelijke helft, waarop spoedig een boerderij verrees).