Person:Aaltje Gerryts (1)

Watchers
Aaltje Gerryts
 
 
m. ABT 1556
 1. Stijn Gerritsdr1575 - 1627
 2. Wylt Gerrits - Bef 1631
 3. Mary Gerrits
 4. Aaltje Gerryts
 5. Meynts Gerryts
 • H.  Ruurd Hoites (add)
 • WAaltje Gerryts
Facts and Events
Name Aaltje Gerryts
Alt Name Aelcke Gerrytsdr
Gender Female
References
 1.   Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek 1635
  Datum: 5 december 1635

  Koopcontract; juffr. Ida van Lezaen (IETJE LEZAEN), huisvrouw van jr. Johan van
  Roorda (JOHANNES ROORDA) te Hardegarijp, verkoperse; Boote Meynts (BOTE
  MEINTES) en Aeltie Gerrytsdr (AALTJE GERRITS), el. te Oostermeer, kopers van
  een stuk leien "ofte vergraven feen, met clijn, gree, gront, sant ende sooden",
  gelegen onder Oostermeer, voormaals door Deytse Goffes (DOOITSE GOFFES) cum
  uxore gebruikt, strekkende van voornoemde Deytses "hiemsloot" tot aan "sekere
  duarsloot, bij Harmen Franckes (HARMEN FRANKES) ende Wieger Sydses (WIEGER
  SIEDSES) cum sociis geleyt in d'vercooperse gronden ten suyden", hebbende Hyle
  Hyles (HILLE HILLES) ten westen, de verkochte leien van de erven van Ericus
  Haersma (EERKE HAARSMA) ten oosten, alles invoege het de kopers door Jan Pyters
  (JAN PIETERS), geadmitteerde landmeter te Leeuwarden, is toegemeten, groot
  zijnde 2598,75 vierkante koningsroeden, verkocht voor ƒ 0-24-4 per roede,
  makende £ 3150-19-8, boven de kosten, te betalen op vier aankomende
  Allerheiligendagen; de kopers en hun opvolgers moeten pro quota " Isbrant
  Nannes (IJSBRAND NANNES) ofte d'Grietmans sloot" onderhouden, lopende in de
  Lits, alsmede pro quota de tillen, "seth" en slattingen tot in het meer, ten
  eeuwigen dage, maar zullen daartegen genieten het "mede gebruyck ofte
  deurvaert" van de verkochte leien "nopens" de goederen, daarin te graven.
  Verkoperse reserveert aan zich de eigendom der uitvaarten; haar meier Goffe
  Deytses of diens opvolgers zullen genieten vrije reed en drift over de
  verkochte leien; getuige: Wilhelmus Nicolai (WILLEM NICOLAAS),
  procureur-postulant te Bergum

  Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 91, fol. 122
 2.   Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek 1625
  Datum: 23 januari 1625

  Aesge Oenis (EESGE OENES) en Griet Sickedr (GRIETJE SIKKES), el. te Oostermeer,
  verklaren ƒ 150 schuldig te zijn aan Gerke Cornelisz (GERKE KORNELIS) en Stijn
  Gerritsdr (STIJNTJE GERRITS), el. aldaar, terzake koop van een huizinge met
  bomen en plantagie, cum annexis, en daarboven ƒ 164 wegens koop van hout voor
  een nieuw huis; getuigen: Popke Wytses (POPKE WIETSES) en Hedman Hedsers
  (HARTMAN HEDSERS) ; geroyeerd 10 september 1637

  Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 88, fol. 47
 3.   Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek 1618
  Datum: 26 februari 1618

  Melle Gerloffs (MELLE GERLOFS) en Aeffke Egbertsdr (AAFKE EGBERTS), el. te
  Bergum, verklaren ƒ 100 schuldig te zijn aan Ruerd Hoytiesz (RUURD HOITES) en
  Aelcke Gerrytsdr (AALTJE GERRITS), el. op Oostermeerderveen; bij wijze van
  rente de crediteuren toegestaan het gebruik van de helft van vijf mad maden of
  hooiland in Garijper fenne, hebbende Hardman Nannes (HARTMAN NANNES) ten
  oosten, Jeltie Goitzens (JELTJE GOOITSENS) ten westen vrij van lasten (vgl.
  fol. 30v)

  Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 86, fol. 31v
 4.   Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek 1617
  Datum: 4 december 1617

  Melle Gerloffs (MELLE GERLOFS) en Aeffke Egbertsdr (AAFKE EGBERTS), el. te
  Bergum, verklaren ƒ 100 schuldig te zijn aan Ryoerd Hoytesz (RUURD HOITES) en
  Aelcke Gerrytsdr (AALTJE GERRITS), el. op Oostermeerderveen; onderpand: de
  helft van "vijff groete mad maeden", gelegen in Garijper fenne, hebbende
  Hendrick Jacobsz (HENDRIK JAKOBS) ten oosten, Jelle Goyties (JELLE GOOITSENS)
  ten westen Ryenck Sapes (RIENK SAPES) ten zuiden, de Wijde Ee ("Ye") ten
  oosten; bij wijze van rente de crediteuren het gebruik van die 2½ mad
  toegestaan; getuige: Bartel Cornelis (BARTELD KORNELIS) (tekent met merk);
  Melle tekent met letter M; geroyeerd 9 april 1628 ten verzoeke van Melle
  Gerloffs (vgl. fol. 31v)

  Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 86, fol. 30v
 5.   Bevolking Tietjerksteradeel
  Aaltje Gerrits (AALTJE GERRITS)
  dochter van Gerrit Koenes (GERRIT KOENRAADS) en Baukje Oebeles (BAUKJE OEBELES)
  tr. Ruurd Hoites, 1617 el. op Oostermeerderveen; TIE H 83 (1628), S2 30v