Family:Yaroslav II of Vladimir and Fedosia Igorevich of Ryazan (1)

Children
BirthDeath
1.
 
15 Jan 1248
2.
1220
1271
3.
30 May 1220
14 Nov 1263
4.
Est 1222
1264
5.
1241
1276