Place:Hollum, Ameland, Friesland, Netherlands


NameHollum
TypeDorp
Coordinates53.43833°N 5.64092°E
Located inAmeland, Friesland, Netherlands

Contents

Historical summary

HOLLUM, d., op het eil. Ameland, prov. Friesland, griet. Ameland, arr. en 7 u. van Leeuwarden, kant. en 2 u. van Holwerd.

Het is het grootste en netste der drie d. van Ameland, en bevat ook de helft der bevolking van dat eil. De beide straten, N. en Z. loopende, de Oosterlaan en de Buren, met eenen breeden rijweg tusschen beide, hebben nog al goede huizen, ofschoon allen slechts van ééne verdieping. Zij zijn in eene regte lijn vrij regelmatig gebouwd. Dit is het geval minder met de noordelijke buurt voor de herberg, waar onderscheidene huizen zijn weggebroken, zoodat de overige soms in eene zonderlinge rigting zijn blijven staan. men telt er 209 h. en 990 inw., die meest hun bestaan vinden in de visscherij in de Noordzee, buitenlandsche zeevaart, doch vooral in de veeteelt en den landbouw. - N. van Hollum ligt ook een geh. van eenige h., de Blieke genaamd.

De Herv., die hier 540 in getal zijn, onder welke 235 Ledematen, die tot de gem. Hollum-en-Ballum behooren, hebben hier eene kerk, waarvan de zware toren, met een uurwerk voorzien, het voornaamste baken op het eiland is, en een allerverrukkelijkst gezigt zoo over het eiland en de Noordzee, als over de met kielen bevrachte Wadden en de naburige eilanden Terschelling en Schiermonnikoog oplevert. De kerk is overigens een treffelijk gebouw, vooral inwendig zeer net ingerigt en met eene consistoriekamer voorzien, doch zonder orgel. De overgeblevene geschilderde kerkglazen toonen aan, dat zij in 1678 in dezer voege is verbouwd. In het voorportaal is eene kano of bootje van eenen Eskimo, geheel van robbevellen gemaakt, en door eenen Scheepskapitein van daar medegebragt, opgehangen. Op het hoog gelegen kerkhof, meest allen van voormalige Grootschippers of Kommandeurs en hunne familiën, ook het graf van den braven Kapitein Hidde Dirks kat, door zijnen ongelukkigen togt naar het Noorden, even zeer als door zijne schoone beschrijving vermaard, welk graf slechts door een klein steenen paaltje, met de letters D. H. kat, wordt aangewezen.

De Doopsgez., welke hier 442 zielen tellen, hebben er twee eenvoudige vergaderplaatsen, waarin de dienst door vier Broeders Vermaners wordt waargenomen, en des zomers van maand tot maand door een gestudeerd Predikant, die te Nes woont.

De R. K., wier getal 9 beloopt, behooren tot de stat. van Ameland.

De dorpschool wordt gemiddeld des zomers door een getal van 180, en des winters door 120 leerlingen bezocht.

Voorts heeft men er een ruim pakhuis tot berging van gestrande goederen, eene goede marktplaats en vischmarkt, daar er ongeveer 8 of 10 visschers-aken hier te huis behooren. Ook bestond er vroeger een krankzinnigenhuis, doch dit is opgeheven. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 5:705)

Research Tips

Resources

Cemeteries

Churches

  • Hollum, Hervormde kerk: Photo

Photograph collections

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Hollum.