Person talk:Paulus Ludérus (3)


research notes [2 October 2013]

http://members.casema.nl/jan.herlaar/03-2%20martinius%20stamboom.html--henk 18:24, 2 October 2013 (UTC)

[6 October 2013]

Paulus Coenraetsz, neemt later het gelatiniseerde patronymicum aan van zijn grootvader Marten Ludersz en noemt zich Paulus Luderus (een enkele maal Luderius, zoo onderteekent hij zijn ondertrouwacte d.d. 22-2-1670 met „Poulus Ludeerius cock"); ged. Amst. Nieuwe Kerk 13 Juli 1642, getuige zijn grootvader Paul Pipart; van beroep kok, wordt poorter te Amsterdam 12 Nov. 1670, woont aldaar 22-2-1670 in de Nes, 17-8-1680 op den Zeedijk; f Amst. Sept. of Oct. 1680; ondertr. Amst. 1) 22 Febr. 1670 Anna de Raaf, geb. Amst. ± 1648, f tusschen 1672 en 1680, dr. van Jan Michielsz de RaafSo), kaarsenmaker en Susanna Harmansdr; 2) 17 Aug. 1680 Oeertruid Teunisdr. (ten) Rogge, geb. Amst. + 1644

3 x ) f na 2 Sept. 1708, die hertr. (ondertr. Amst. 2 Aug. 1681) Jan of Johannes Nieukerk, geb. Venlo + 1633, banketbakker, later factor, wedr. van Susanna Martensdr. Kleynhens (ondertr. Amst. 2 Aug. 1656) 

en zn. van Jacob Nieukerk32).

Uit het eerste huwelijk twee kinderen (waarover als voogden na den dood des vaders volgens Voogdijboek Amst. d.d. 29 Oct. 1680 worden benoemd de ooms Michiel de Raaf en Paulus Wenkink), w.o.:


1) Susanna Luderus, ged. Amst. Nieuwe Zijds Kapel 12 Oct. 1672, getuigen haar oom en tante Paulus Wenkink en Cornelia de Raaf; f na 27 Aug. 1733 33); ondertr.' Amst. 1) 21 April 1702 Sagarias Vosmeer, geb. Amst. rfc 1674, f vóór 1716, gildeknecht van het St. Lucas-gilde, woonde 21-4-1702 op de Heerengracht, zoon van N. N. Vosmeer en Irijnlje Baitels; 2) 2 Oct. 1717 Coenraet Ravens, geb. Amst. ± 1680, woonde 2-10-1717 in de Haantje Hoeksteeg. Hun mutueel testament wordt gepasseerd voor notaris van Vilekens te Amst. dd. 31 Jan. 1721 (daaruit blijkt dat Susanna Luderus één voordochter had: Catharina Vosmeer, zie de noot).

s s ) Zij assisteerde op dien datum bij den ondertr. van haar dochter Catrina Vosmeer (22 jaar) met Jan Ruys, van Amst, 25 jaar, zoon van Engelbert Ruys — Een dochter van Jan Ruys en Catrina Vosmeer was: Susanna Ruys, ondertr. oud 27 jaar Amst. 14 Mei 1762 Paulus Wenkink, geb. Amst. ± 1713, wedr. van Petroneüa van Lingên, zoon van Paulus Wenkink, makelaar, en Johanna Schroder (ondertr. Amst 22 Jan. 1706) en kleinzoon van Paulus Wenkink en Cornelia de Raaf. — De broeder van Paulus Wenkink genaamd Mermanus, geb. Amst. ± 1719, makelaar, f Amst. 19 Dec. 1762, wordt in Ned. Leeuw 1916, 6 abusievelijk Hendrik genoemd.

Uit het tweede huwelijk: 2) Paulus Luderus, volgt V.--henk 12:04, 6 October 2013 (UTC)