Person:Johannes Schaafsma (1)

m. 18 Mar 1764
 1. Johannes Wijbes SchaafsmaABT 1765 - 1824
 2. Femme Wybes van der Schaaf1768 - 1848
 3. Froukje Wijbes van der Schaaf1772 - 1839
 • HJohannes Wijbes SchaafsmaABT 1765 - 1824
 • WIJtje Wybes1768 - 1806
 1. Jitske Johannes Schaafsma1791 -
 2. Eelkjen Johannes Schaafsma1797 - 1838
 3. Grietje Johannes Schaafsma1802 -
Facts and Events
Name Johannes Wijbes Schaafsma
Alt Name Johannes Wijbes van der Schaaf
Gender Male
Birth? ABT 1765 Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Friesland, Netherlands
Death? 30 Jun 1824 Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Friesland, Netherlands

in 1811 neemt hij te Westergeest de naam Schaafsma als familienaam aan.

References
 1.   Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand.

  Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1824
  Aangiftedatum 1 juli 1824, akte nr. 32
  Johannes Wybes Schaafsma, overleden 30 juni 1824, 59 jaar, man
  Weduwnaar