Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project/Familienamen 1811 (Stiens)

Watchers
Share

Note: Reformatted from Tresoar, with y/Y changed to ij/IJ; for the purposes of linking names to the Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project

Back to Leeuwarderadeel

Stiens

Kinderen Kindskinderen
fol.2vAlberda, Tjebbe Alberts, StiensAfbeelding
fol.23vAlleensma, Gerrit Pijters, StiensTrijntje 10, Jantje 9Afbeelding
fol.81Andringa, Auke Harmens, FinkumHarmen 17, Boxum, Folkert 15, Hallum, Eecke 11, Wanswert, Aaltje 5, Boukje 2, Trijntje ¼Afbeelding
fol.80Andringa, Pieter Harmens, FinkumFroukje 10, Aaltje 9Afbeelding
fol.31vAndringa, Pijter Andries, StiensTjitske 4Afbeelding
fol.88Appeldoorn, Gerben Reinders, FinkumWelmoed 16, Freerk 12, Reinder 9, Waling 7Afbeelding
fol.60vAtsma, Atze Atzes, StiensAfbeelding
fol.11Baarda, Age Jetzes, StiensTrijntje 21, Zijmen 20Afbeelding
fol.75Baarda, Gerlof Sipkes, FinkumSipke 11, Baukje 10, Jan 5Afbeelding
fol.15vBaarda, Sijbe Sipkes, StiensHarmen 5, Aaltje 2, Boukje 10 wekenAfbeelding
fol.76vBakker, Haring Roelofs, FinkumSiemen 3Afbeelding
fol.76vBakker, Harrijt Roelofs, FinkumAfbeelding
fol.87Bakker, Jakob Dirks, FinkumAntje 28, Dirk 26 Hijem, Job 24 Oosterbierum, Geertje 22 Finkum, Trijntje 19 FinkumAfbeelding
fol.86vBakker, Kornelis Heins, FinkumAfbeelding
fol.29Bakker, Thomas Sijbrens, StiensTrijntje 19 dagenAfbeelding
fol.37vBakkinga, Jacob Joekes, StiensAfbeelding
fol.84vBeer, Rinze Gerlofs de, FinkumGerlof 26, Finkum, Trijntje 25, Oosterbierum, Rinse 24, Finkum, Grietje 21, Finkum, Aukje 19, Menaldum, Marike 17, Finkum, Aafke 14, FinkumAfbeelding
fol.61vBekker, AEsge Jans, StiensAfbeelding
fol.44vBekker, Wijtze Jans, StiensGrietje 10, Jan 7, Tjetske 5, Swopkjen 1Afbeelding
fol.59Bijlsma, Eebe Ebes, StiensAfbeelding
fol.18Bijlsma, Sipke Douwes, StiensDouweAfbeelding
fol.78vBisschop, Jan Filippus, FinkumAfbeelding
fol.5Boelstra, Tjeerd Sijdzes, StiensTjetje 22, Janke 17, Sijds 14, Pieter 12, Johannes ½Afbeelding
fol.13Boer, Pijter Jans de, StiensAfbeelding
fol.21vBoer, Zijmen Jans de, StiensJan 3, Klaas 1Afbeelding
fol.29vBoersma, Gerben Zijbrens, StiensZijbren 1Afbeelding
fol.41vBoersma, Jan Stevens, StiensTettje 5, Steven 2Afbeelding
fol.7Boersma, Meindert Ages, StiensDouwe 35, Antje 33, Jeltje 30, Aagje 25;Meindert 6, Jelmer 4, Trijntje 3, Zijtske 1Afbeelding
fol.67Boersma, Sijtze Ouwes, HijumOuwe 21, Dieuwke 19, Trijntje 16, Pieter 12, Gerrit 12, Rinske 9, Akke 5Afbeelding
fol.13Boijinga, Harmen Boijens, StiensSjoerd 3, Baukje 1Afbeelding
fol.43Boijinga, Jan Boijens, StiensTrijntje 24, Baukje 12Afbeelding
fol.32Bols, Jan Jacobs, StiensJohannes 10, Jacob 6, Jacob 5, Aaltje 4, Tjepke 1Afbeelding
fol.63Boomsma, Tijs Broers, HijumTjeerdtje 8, Sjoukje 2Afbeelding
fol.80vBoonstra, Hotze Alles, FinkumGatske 25, Marten 17, Grietje 14, Altje 10Afbeelding
fol.85vBoonstra, Pieter Alles, FinkumAfbeelding
fol.55vBos, Dirk Sipkes, StiensSipke 43, Aukje 17, Marijke 14, Sijbrigje 11Gritsen 8, Klasje 3, Dirk 3/4Afbeelding
fol.48Bos, Sipke Jans, StiensJan 9, Titske 5, Rinske 3Afbeelding
fol.68Bosch, Bauke Pieters, HijumDieuke 18, Jetske 17, Gerrit 15, Janke 12, Gerrit 9, Jeme 6, Pietje 3Afbeelding
fol.24Bostzer, Jacob Jans, StiensAfbeelding
fol.34Bouma, Eeltje Louws, StiensLouw 9, Zike 8, IJmkje 6, Baukje 4Afbeelding
fol.25vBouma, Gosse Rienks, StiensAfbeelding
fol.69vBouma, Tjepke Harmens, HijumAfbeelding
fol.45Bouma, Ulbe Klazes, StiensKlaas 55, Ulbe 21, Tjam 19, Antje 8Afbeelding
fol.49Brandsma, Jan Hilbrands, StiensAntie 11 wkn.Afbeelding
fol.42vBrantsma, Johannes Jelles, StiensJelle 9, Hiltje 7, Jettje 6, Keimpe 3Afbeelding
fol.38vBrantsma, Wopke Hilbrants, StiensAfbeelding
fol.59Brink, Albert JacobsAfbeelding
fol.46Britsma, Nanne Johannes, StiensZijmen 12Afbeelding
fol.41vBrolsma, Jan Gerrits, StiensGerrit 22, Rinske 17, Trijntje 2Catarijna 1Afbeelding
fol.4vBrouwer, Jacobus Petrus, StiensSjoukje 13, Petrus 7, Doede 5, Douwe 3Afbeelding
fol.1Brouwers, Willem Pieters, tekent \"Brouwers\", StiensPieter 23, Antje 20, Schelte 17, Jochum 16, Jacob 14, Geertje 13, Saapke 11, Janke 7, Tjitske 1Afbeelding
fol.48Bruinsma, Koenrat Fredriks, StiensFredrik 36Afbeelding
fol.13Burmania, Tjeerd Pijters, StiensPijter 5, Jetje 4, Dieuwke 1Afbeelding
fol.3vCloppenburgh, Jan Matthijs, StiensAfbeelding
fol.27vDaamstra, Frans Daams, StiensDaam 37, Japke 31, Dooitse 27, Zake, 21(van ?) Frans 10, Zape 7, Aafke 3, Jetse 1Afbeelding
fol.54vDamstra, Sijmen Daams, StiensAntie 11Afbeelding
fol.40Deinema, Gerrit Doekes, StiensGrietje 24, Lijsbert 21, Doeke 19, Tjerk 17, Zijtske 14, Jan 12, Willem 7Afbeelding
fol.79vDeinema, Jacob Doekes, FinkumJan 22, Doeke 18Afbeelding
fol.19Dekkinga, Dirk Teunis, StiensTrijntje 5Afbeelding
fol.22Dekkinga, Hendrik Teunis, StiensRinske 11Afbeelding
fol.68vDijk, Albert Kornelis van, HijumAfbeelding
fol.76Dijk, Willem Dirks van, FinkumDirk 31 Leeuwarden, Sijbrichje 27 Stiens, Maartje 25 Beetgum, Fettje 23 Berlikum, Bauke 16 StiensAfbeelding
fol.87vDijkstra, Arjen Pieters, FinkumAfbeelding
fol.69Dijkstra, Dirk Oeges, HijumGeertje 2Afbeelding
fol.4Dijkstra, Freerk Jans, StiensJan 13Afbeelding
fol.24vDijkstra, Harmen Harmens, StiensAfbeelding
fol.31vDijkstra, Jan Oeges, StiensAntje 8, Dirk 4, Jantje 1Afbeelding
fol.81vDijkstra, Jan Sjoukes, FinkumAfbeelding
fol.85Dijkstra, Johannes Pieters, FinkumJitske 26, Vrouwenparochie, Pieter 10, Thomas 9Afbeelding
fol.8vDijkstra, Lubbert Jacobs, StiensAafke 13, Jacob 7Afbeelding
fol.92vDijkstra, Maarten Hendriks, FinkumAfbeelding
fol.93vDijkstra, Meindert Jobs, FinkumFreerk 10, Minke 9, Job 6, Dirk 5, Hein 3, Willem ¼Afbeelding
fol.18vDijkstra, Oege Oeges, StiensAfbeelding
fol.23Dijkstra, Pier Pijters, StiensPijter 7, Jeltje 5, Rinske 2Afbeelding
fol.11Dijkstra, Ulbe Tjommes, StiensUbeltje 16Afbeelding
fol.25Docter, Frans Iedes, StiensBaukje 2Afbeelding
fol.20vDocter, Pijter Iedes, StiensTrijntje 7, IJtje 2Afbeelding
fol.4Drentsma, Hindrik Arends, StiensMarike 18, Aarnt 14, Pijter 9, Janke 5Afbeelding
fol.8vDrijfhout, Folkert Annes, StiensWillem 33, Akke 30, IJpe 19Afbeelding
fol.50Ekstra, Jacob Dirks, StiensDirk 39 wknAfbeelding
fol.61vElzinga, Folkert Allerts, StiensFrans 35, Jan 29, Tjitske 26, Eike 21, Allert 19(van ?) Folkertje 2, Iebeltje 1Afbeelding
fol.47vElzinga, Rein Wijbrens, StiensWijbren 13, Sijtse 9, Rins 4, Baukje 44 wknAfbeelding
fol.60Elzinga, Sijmen Jelles, StiensAfbeelding
fol.45vEpkema, Epke Pijters, StiensAfbeelding
fol.97vFaber, Dirk Klases, StiensAfbeelding
fol.7vFaber, Harmen Harkes, StiensAfbeelding
fol.48vFeenstra, Pijtter Willems, StiensWillem 17, Tijtie 14, Joost 7, Trintie 5Afbeelding
fol.36Ferwerda, Gerben Sjoerds, StiensSjoerd 13, Nammen 11, Jan 9Afbeelding
fol.72Ferwerda, Hotze Tjalles, HijumKlaas 18, Wiebkje 14, Joeke 11, Bontje 9, Klaaske 7, Johannes 5, Hilbrand 4, Tjalles 2Afbeelding
fol.63vFerwerda, Willem Tjalles, HijumBerber 20, Gatske 17, beiden aldaar(v. ?) Antje 1, HijumAfbeelding
fol.50vFierstra, Pijtter Ritskes, StiensRitske 15, Minke 13, Janke 10, Titse 48 wekenAfbeelding
fol.40Fokkema, Tjerk Fokkes, StiensFokke 3Afbeelding
fol.34vGalema, Marten Fransen, StiensFrans 14, Jochum 12, Ecke 10, Itske 7, Zaapke 4, Frankje 19 wekenAfbeelding
fol.71vGenier, Pieter Jitzes, HijumAfbeelding
fol.66vGerritsma, Daniël Gerrits, HijumGerrit 17, Wijtske 15, Iebeltje 12, Fokje 10, Tjitske 5Afbeelding
fol.70vGlas, Jakob Doedes, HijumDoede 9, Hendrik 5Afbeelding
fol.36Grijnstra, Pijter Karsten, StiensGrietje 20, Lolkje 19Afbeelding
fol.22Groeneveld, Anske Folkerts, StiensAfbeelding
fol.22vGroeneveld, Sierd Folkerts, StiensAfbeelding
fol.47Groenewoud, Boode Jurjens, StiensJurjen 13, IJmkje 11, Lou 8Afbeelding
fol.29vGroenewoud, Pijter Jurjens, StiensGrietje 9, Jurjen 8, Eebeltje 6, Hette 3, Attje 1Afbeelding
fol.28vGroenewoud, Teunis Jurjens, StiensAfbeelding
fol.55Groenewout, Meindert Jurjens, StiensTijtje 14, Froukje 10, Hebeltje 8, Koenraad 5, Getje 3, Jurjen 1Afbeelding
fol.89Haaksma, Pieter Liewes, FinkumMaartje 32, Hallum, Jetske 26, Vrouwenparochie, Berber 22, Finkum, An 19, Finkum(van Maartje) Willem en Pieter 1 jaar, tweelingAfbeelding
fol.31Haan, Jetze Zijbrens de, StiensJanke 5, Johannes 1Afbeelding
fol.39Hager, Klaas Baukes, StiensTjetje 28, Dronrijp, Martje 18Afbeelding
fol.58vHaitsma, Johannes Haitses, StiensHaitse 7, Jan 6, Pijtter 3Afbeelding
fol.20Hamstra, Hans Fokkes, StiensTjitske 22, Aukje 17, Fokke 11Afbeelding
fol.64Hanstra, Jan Arjens, HijumAfbeelding
fol.96Hanstra, Jan Janzen, StiensTrijntje 31, Tjaltje 29, Jantje 26, Geertje 23, Teeke 16, Harmke 12Afbeelding
fol.5vHeidanes, Gezolt Jurjens, StiensJurjen 31, BritsumGezolt 7, Baukje 5, Antje 1 3/4Afbeelding
fol.6vHeidanus, Arjen Abrahams, StiensRigtsje 30, Aaltje 27Afbeelding
fol.12Heidanus, Jurjen Zacharias, StiensAntje 14, Wijtske 11, Trijntje 9, Like 4, Dieuwke 14 wekenAfbeelding
fol.97Heslinga, Dirk Hessels, StiensJapke 47Afbeelding
fol.68Hiemstra, Jan Fokes, HijumFoke 21, Pieter 18, Wijtse 16, Sipke 3, allen HijumAfbeelding
fol.63vHiemstra, Tjeerd Fokes, HijumFoke 14, Doeke 12, Wijtske 9, Dirk 8, Tiette 6, Tjitske 3Afbeelding
fol.29Hoekstra, Arend Gerrits, StiensBerber 20, Aukje 18, Trijntje 14, Gerrit 13, Jacob 8, Hiltje 6, Sjoerd 1Afbeelding
fol.95vHoekstra, Gaele Klases, StiensAaltje 37, Freerk 28, Gale 26, Cornelis 24, Antje 20Klaas 7, Gaele 2, Jan 10 maanden, Pijtje 4 (v. ?)Afbeelding
fol.14Hoekstra, Haije Sijtses, StiensGerrit 22, Zijtske 25, Aukje 21, Antje 14Afbeelding
fol.21Hoekstra, Heerke Jochums, StiensAfbeelding
fol.92Hoekstra, IJde Petrus, FinkumJelle 21, FinkumAfbeelding
fol.76Hoekstra, Jakob Aans, FinkumJanke 22Afbeelding
fol.46Hoekstra, Jan Zijtses, StiensZijtse 14, Fokel 13, Foekje 10Afbeelding
fol.90vHoekstra, Jippe Sippes, FinkumGrietje ¼, FinkumAfbeelding
fol.5vHoekstra, Wikke Jans, StiensJan 40 (v. Jan) Wikke 14, Baukje 9, Neeltje 6Afbeelding
fol.48vHofman, Bouwe Andries, StiensLijsbert 4Afbeelding
fol.35vHofman, Dirk Pijters, StiensWillem 28, Jan 24, Vettje 21, Willemke 16, Vroukje 7, Trijntje 3, Koenraad 1v. (?) Dirk 2, Klaas 1, Nanne 7, Sjaard 4, Dirk 1Afbeelding
fol.5Hofman, Jan Fokkes, StiensFokke 14, Jan 9, Jantje 5, allen aldaarAfbeelding
fol.18vHollander, Jan Zijmens, StiensZijmen 41, Wijtske 35, Hiltje 29, Johanna 24Afbeelding
fol.65Hommema, Lolke Hessels, HijumHessel 20, Pieter 17, Finkum, Trijntje 13, Arjen 9, Cuniera 19, Finkum, Lolke 14, Finkum, Bauke 11Afbeelding
fol.51vHommema, Lolke Lolkes, StiensAfbeelding
fol.78Hommema, Roelof Hessels, FinkumAfbeelding
fol.10Hoogstra, Jacob Pijters, StiensPijter 2Afbeelding
fol.98vHoogterp, Hessel Klazes, StiensKlaas 13, IJmkje 9Afbeelding
fol.45Hoornstra, Johannes Freerks, StiensAfbeelding
fol.91Hoppinga, Simen Wiegers, FinkumFettje 3, Trijntje 1Afbeelding
fol.62Hovinga, Jan Zijtses, StiensZijtse 27, Zijmen 22, Dieuwke 14Afbeelding
fol.63Hozinga, Pieter Piebes, HijumPiebe 24, Stiens, Broer 21, St. Annaparochie, Jan 16, HijumAfbeelding
fol.30vHozinga, Pijbe Pijters, StiensAfbeelding
fol.32vHuizen, Eetze Sijbes van, StiensJan 2, Wike 19 wekenAfbeelding
fol.53vIJedema, Jouke IJedes, StiensAfbeelding
fol.55vIJedema, Pijtter Douwes, StiensDouwe 3, Tijtje ½Afbeelding
fol.33vIJnema, Gepke IJnes, StiensTrijntje 9, Aukje 6, Meindertje 2Afbeelding
fol.56IJnema, Marten IJnes, StiensIJnne 10, Janke 6, Aukje 3Afbeelding
fol.19vIJnema, Mijke IJnes, StiensMaaike 4Afbeelding
fol.31IJwema, Zijbrant Arjens, StiensMaaike 24, Lolkje 21, Tjetje 19, Grietje 16Afbeelding
fol.56vJansma, Pijtter Jans, StiensAfbeelding
fol.26vJoekema, Schelte Joekes, StiensJoeke 24, Gerben 22Afbeelding
fol.82vJong, Arjen Arjens de, FinkumArjen 9, Broer 5, beiden te FinkumAfbeelding
fol.38Jong, Hijlke Paulus de, StiensPaulus 4 wekenAfbeelding
fol.73Jonker, Tijs Martens, HijumBerber 13, Jitske 11, Maatje 9Afbeelding
fol.96vJunior, Sipke Pijters, StiensAfbeelding
fol.17Kalkpot, David Sijbrens, StiensLijsbert 17, Itske 14, Baukje 12, Grietje 3, Sijbren 9, Johannes 6, Bauke 2Afbeelding
fol.54vKamminga, Tiete Pijtters, StiensMeindert 16, Pijtter 2Afbeelding
fol.44Kampstra, Sjoerd Keimpes, StiensKeimpe 44, Zijtse 32, Klaas 14, Teetske 8Afbeelding
fol.46Kas, Dirk Johannes, StiensJantje 3½, Johannes 1Afbeelding
fol.33Keesstra, Pijter Jans, StiensAfbeelding
fol.95vKiestra, Reinder Sijtzes, StiensJefke 5Afbeelding
fol.68vKlein, Sipke Jakobs, Hijum,Dirk 29Afbeelding
fol.93Kleine, Durk Jakobs de, FinkumAfbeelding
fol.60vKlinkert, Arnoldus Jans, StiensUilkje 20Afbeelding
fol.9Klok, Hindrik Rommerts van der, StiensTrijntje 1Afbeelding
fol.80Klooster, IJe Lieuwes, FinkumAfbeelding
fol.8Kluin, Hans Klases, StiensAfbeelding
fol.81Koersma, Johannes Jelles, FinkumJelles 16, Antje 15, Dieuwke 12, Doede 7, allen te FinkumAfbeelding
fol.21Koetstra, Tjerk Douwes, StiensAfbeelding
fol.38Koning, Evert Everts, StiensEvert 12, Fockje 11, Jan 7, Anne 3, Antje 16 wekenAfbeelding
fol.97vKooistra, Arent Romkes, StiensJetske 14 wknAfbeelding
fol.37Kooistra, Dirk Jans, StiensAfbeelding
fol.67vKooistra, Douwe Siedzes, HijumAkke 23, Sieds 12, beiden te HijumAfbeelding
fol.78Kooistra, Klaas Wierds, FinkumJohanna 1Afbeelding
fol.57Kooistra, Meindert Jans, StiensDirkje 11, Jan 10, Sjoerd 9, Joost 5, Aate 2, Akke 4 mnd.Afbeelding
fol.14Kooistra, Pijter Klazes, StiensAfbeelding
fol.22vKooistra, Tjitse Jans, StiensJan 8, Hijke 7, Sjoerd 6, Dirkje 3, Rinske 1Afbeelding
fol.35vKoopmans, Jan Tjallings, StiensAfbeelding
fol.49vKramer, Cornelis Fransen, StiensFrans 23, Pijtter 19, Rinse 15, Janke 11, Jan 9, Folkert 6Afbeelding
fol.98Kramer, Pier Jans, StiensTjaltje 41, Jantje 33, Aafke 30, Romkje 20, Jan 18, Zaapke 16, Antje 11, Aukje 10, Taeke 7Afbeelding
fol.9vKrodema, Douwe Lieuwes, Stiens, tekent: Krodema, ambt. KroodsmaJanke 25, Menaldum, Zaakje 23, Klaaske 20, StiensAfbeelding
fol.69vKuikstra, Douwe Martens, HijumAfbeelding
fol.90Kuiper, Jakob Kornelis, FinkumGrietje 8, Kornelis 6, Sippe 2Afbeelding
fol.92vKuiper, Kornelis Jacobs, FinkumJacob 32, Geertje 33, Tietje 25 (allen te Finkum)Afbeelding
fol.24vKuipers, Pijter Folkerts, StiensFrans 24, Dirkje 18, Folkert 13Afbeelding
fol.4Kuir, Luitzen Luitzens van der, StiensLuitzen 38, St. Jacob, Lijsbert 36, Vrouwbuurt, Roelof 34, Stiens, Sjoerd 32, Finkum, Anne 29, Stiens, Jan 21, Stiens, Gatske 19, Finkum, Jetge 10, Stiens, Johannes 6, StiensAntje 12, St. Jacob, Luitjen 2, Stiens, Aaltje 11, Finkum, Hendrik 5, FinkumAfbeelding
fol.50Kuuning, Pijtter Klases, StiensAkke 15, Wipke 12, Klaas 4Afbeelding
fol.62vLaskewitz, Hendrik Johannes, StiensAfbeelding
fol.1Leest, Popke Sijbes van der, StiensAfbeelding
fol.91vLeij, Johannes Jans van der, FinkumAntje 1/4 jaarAfbeelding
fol.91vLeij, Lipke Krijns bij de, FinkumKrijne 19, Janke 17, Klaas 9, Gerrit 5Afbeelding
fol.85vLeistra, Hein Johannes, FinkumJohannes 15Afbeelding
fol.88Leistra, Klaas Freerks, FinkumFreerk 11, Pieter 8, Waling 5, Ritske 2/12, allen aldaarAfbeelding
fol.40vLindeboom, Sipke Geults, StiensTjeertje 18, Gault 15, Marike 12, Pijter 9, Wijbe 2, Antje 1/4Afbeelding
fol.58vLoon, Sjoe(r)d Klaases van, StiensAfbeelding
fol.78vLukzen, Anne Eeltjes, FinkumAfbeelding
fol.32vLukzen, Jan Eeltjes, StiensAfbeelding
fol.12Lukzen, Jochum Sijmens, StiensZaapke 44, Janke 40Afbeelding
fol.93Matthe, Jan, FinkumAfbeelding
fol.57Meer, Sijberen Gerrijts van der, Stiens doorgehaald: \"KALKPOT\"Afbeelding
fol.61Meer, Zijboud Gerrits van der, StiensAfbeelding
fol.14vMeeter, Minne Jans, StiensJisse 34, Hallum, Trijntje 30, Baukje 27, Jan 20, Akke 15Afbeelding
fol.97Meij, Zijtse Jans van der, StiensJan 24, Dirk 23, IJtje 21, Zijmen 17, Jacob 19, Ruurd 15, Zipke 13, Jacobje 10, Oege 9, Trijntje 6(van ?) Trijntje 1Afbeelding
fol.53vMeijer, Hart Jans, StiensJan 40 wekenAfbeelding
fol.90vMeijer, Jan Pieters, FinkumPieter 16, Siebe 10, Maartje 7, Sjouke 3Afbeelding
fol.64vMeulen, Arjen Rinses van der, HijumMaaijke 34, Rinze 31, beiden te Finkum(v. ?) Johannes 15, Jan 6, Abeltje 2, allen te FinkumAfbeelding
fol.64vMeulen, Pieter Rinses van der, HijumAfbeelding
fol.33vMiedema, Johannes Jelles, Stiens Trijntje 9Afbeelding
fol.40vMiedema, Jouke Gerbens, StiensGerben 27, Zijtske 26, Jelmer 25, Iede 20, Andries 11, IJtje 9Afbeelding
fol.35Miedema, Lammert Gerbens, StiensGerben 6Afbeelding
fol.98vMiedema, Nanne Jans, StiensAfbeelding
fol.16vMiedema, Pijter Gerbens, StiensGerben 26, Haukje 22, Trijntje 20, Tjeerd 13, Andries 10Afbeelding
fol.26Nicolai, Lieuwe Allardus, StiensTjamke 2½Afbeelding
fol.72Nieuwenhof, Pier Jakobs, HijumAfbeelding
fol.53Nieuwenhuis, Anne Wessels, StiensWessel 4Afbeelding
fol.96Nieuwenhuis, Berent Wessels, StiensAfbeelding
fol.38vNieuwenhuis, Hendrik Wessels, StiensAfbeelding
fol.52Nijenoord, Harmen Jans, StiensJan 23, Jantje 21, Janke 19Afbeelding
fol.86vNoteboom, Sjouke Sijes, FinkumAfbeelding
fol.36vOenema, Geert Oenes, StiensOene 19, Nammen 17, Pijter 14, Zijbe 12Afbeelding
fol.43Offringa, Pijlger Pijters, StiensPijter 29, Afke 31, Wiltje 19, Binjamin 15(v. ?) Jantje 2Afbeelding
fol.51Oosterbaan, Klaas Abes, StiensAabe 25, Gepkie 21Afbeelding
fol.51vPasma, Sjoerd Meints, StiensMeint 19, Tjeerdje 10, Abele 9Afbeelding
fol.74vPassamier, Gellius Andreas, FinkumPetrus 15, FinkumAfbeelding
fol.41Plaats, Gerben Gerrits van der, StiensTrijntje 46Afbeelding
fol.10Plaats, Jacob Wijbes van der, StiensWijbe 39, Folkje 29, Antje 27(v. ?) Jacob 14, Trijntje 11, Antje 7Afbeelding
fol.71vPloeg, Durk Foppes van der, HijumGrietje 14, HijumAfbeelding
fol.3vPloeg, Former Jurjens van der, StiensJan 5Afbeelding
fol.25Ploeg, Tiete Tjisses van der, StiensAfbeelding
fol.82vPloeg, Tjerk Jakobs van der, FinkumAfbeelding
fol.71Ploegstra, Nammen Feikes, HijumAfbeelding
fol.11vPoelstra, Arjen Nammens, StiensNammen 25, Pijtje 21, Trijntje 17, Anne 14Afbeelding
fol.72vPoelstra, Tjebbe Haantjes, HijumHaantje 14, Sake 12, Fraukje 6, Antje 5, allen te HijumAfbeelding
fol.70Polstra, Dirk Alberts, HijumPietje 23, Berber 18, Tjitske 14, allen te HijumAfbeelding
fol.52vPool, Batle Jacobes, StiensJacobus 16 wekenAfbeelding
fol.58Pool, Jan Jacobes, StiensTrintie 11, Leentie 3, Sijtske 6, Japke 4, Sijeds 23 wekenAfbeelding
fol.41Poortman, Dirk Pijters, StiensKlaaske 7, Elijzabeth 5, Jan 3, Pijtje 9 wekenAfbeelding
fol.95Porte, Gerben Jakobs, StiensJakob 11, Wessel 11, Barent 7, Jan 4, Trijntje 5 maandenAfbeelding
fol.43vPorte, Jan Jacobs, StiensGeertje 17Afbeelding
fol.3Porte, Johannes Jans, StiensWintje 9, Grietje 5Afbeelding
fol.2Porte, Meindert Jans, StiensAfbeelding
fol.1vPorte, Rinze Jans, StiensWintje 11, Margaretha 9, Jan 8, allen te StiensAfbeelding
fol.28vPorte, Zijmen Jans, StiensJan 20, Jan 17, Meindert 14Afbeelding
fol.66Post, Klaas Klazes, HijumKlaas 8, Jan 7, IJnske 4, Gaake 2, allen te HijumAfbeelding
fol.86Postma, Ate Hettes, FinkumAfbeelding
fol.39vPostma, Gosling Goslings, StiensJanke 21, Trijntje 14, Gosling 11, Jacob 8, Anne 4, Kornelis 1Afbeelding
fol.16vPostma, Jelle Jelles, StiensTjitske 13Afbeelding
fol.51Postma, Johannes Johannes, StiensElijsabet 4, Johannes 3Afbeelding
fol.42Postma, Zijmen Zijmens, StiensAfbeelding
fol.52Pranger / Prankeger, Klaas Gerkes, StiensGerke 10, Antie 8, Jan 6, Oukie 3, Hessel 6 uur (geb. 28 dec. 1811)Afbeelding
fol.50vPranger, Rommert Tomas, StiensAfbeelding
fol.23Radersma, Iede Dirks, StiensDirkje 15, Fokje 11, Tjitske 9, Dirk 7Afbeelding
fol.2Radersma, Willem Dirks, StiensSipke 16, Dirkje 11, Dirk 5, Baukje 3, allen te StiensAfbeelding
fol.49vReitsma, Hans Gerrijts, StiensGerrijt 6 dagenAfbeelding
fol.6Reitsma, Jacob IJdes, StiensJohannes 59Paulus, 24, Mottje 19, Drachten, Jacob 10, Stiens, IJtje 7, Stiens, Geertje ¼Afbeelding
fol.95Reitsma, Libbe Harmens, StiensAntje 14, Harmen 10Afbeelding
fol.62Reitsma, Sijds Reitses, StiensIebeltje 8, Auke 7Afbeelding
fol.57vReitsma, Tomas Harmens, StiensAntie 11, Tjitske 9, Harmen 6, Jan 5, Albert 1Afbeelding
fol.37vRinsma, Rommert Rinzes, StiensAfbeelding
fol.65Roda, Jakle Tjerks, HijumAfbeelding
fol.64Roelofs, Arjen Roelofs, HijumAfbeelding
fol.61Roels, Igle Jacobs, StiensAaltje 17, Jacob 16, Antje 14, Willem 11, Johannus 7, Hijke 1Afbeelding
fol.15vRonda, Fokke Jans, StiensBaukje 5, Jan 2Afbeelding
fol.1vRooda, Reinder Klazes, Stiens Hij ondertekent: RodaKlaas 28, Gerrit 26, Kornelis 24, Trijntje 20, Jan 16Sijtje 1, Pijter 4 wekenAfbeelding
fol.44vRooda, Sijbe Freerks, StiensFreerk 12, Aaltje 11, Doeke 10, Jan 4Afbeelding
fol.23Salland, Pijter Harmens, StiensAfbeelding
fol.44Schaaf, Jelmer Klazes van der, StiensJeltje 15, Geertje 10Afbeelding
fol.55Schaaf, Sijtse Eintes van der, StiensEinte 41, Janke 37, Metje 33, Japke 25Sijtse 19, Niske 16Afbeelding
fol.30vSchaaf, Tjerk Hendriks van der, StiensAfbeelding
fol.58Schaap, Jelle Pijtters, StiensPijtter 22, Trontie 20, Sijbo 17, Jetske 15, Maatje 13, Sjoed 10, Bouke 6Afbeelding
fol.34Schaap, Lieuwe Pijters, StiensAfbeelding
fol.36vSchotanus, Johannes Jacobs, StiensJacob 18, Dieuwke 14, Jantje 10, Trijntje 1Afbeelding
fol.3Sevenster, Jan Sijbes, StiensSijbe 38Tjeertje 11, Zwopkje 9, Jan 7, Arjen 4, Grietje 1Afbeelding
fol.21vSinnema, Brant Oenses, StiensOenze 11Afbeelding
fol.96vSinnema, Wijtze Sippes, StiensHiltje ½Afbeelding
fol.52vSipma, Johannes Pijtters, StiensPijtter 13, Manes 11, Hijke 8, Pijtje 6, Joghem 2Afbeelding
fol.73vSlager, Jelle Jelles, HijumAfbeelding
fol.85Smid, Bauke Rienks, FinkumRienk 15, Sijtske 10Afbeelding
fol.13vSmidt, Pijter Johannes, StiensAfbeelding
fol.18Smit, Jan Lijkles, StiensLijkle 33, Jan 9, Aaltje 5Afbeelding
fol.83vSnijder, Dirk Jelles, FinkumAfbeelding
fol.83vSnijder, Douwe Jelles, FinkumAfbeelding
fol.30Stapert, Jacob Jelmers, StiensIJsbrant 7, Jelmer 4, Tjamme 1Afbeelding
fol.8State, Thomas Johannes, StiensTeetske 18, Janke 16, Johannuske 13, Johannes 10, Hiltje 4Afbeelding
fol.88vSteeg, Ernst Willems, FinkumTrijntje 8, Willem 7, Jantje 2, allen te FinkumAfbeelding
fol.54Steegstra, Weit Jacobs, StiensAfbeelding
fol.66Steen, Pieter Jakobs van der, HijumSijmen 11, Doetje 9, Sijtske 5, allen te HijumAfbeelding
fol.98Stelwagen, Bauke Johannes, StiensBaukje 29, Geertje 26, Johannes 24, Gosse 22, Janke 14Afbeelding
fol.56Stienstra, Aale Jacobs, StiensAfbeelding
fol.2vStienstra, Eebe Tjeerds, StiensTjeerd 4, Ritske 1, StiensAfbeelding
fol.82Stienstra, Johannes Annes, FinkumAnne 16, Stiens, Sijtske 13, Arjen 8Afbeelding
fol.19vStoker, Lieuwe Martens, StiensMarten 16, Jantje 14, Berber 11, Japke 9Afbeelding
fol.67vStraatsma, Sieds Klases, HijumJakob 9, te HijumAfbeelding
fol.74Talsma, Eelke Sijtzes, HijumSijtze 9, Trijntje 7, Ruurd 1, allen te HijumAfbeelding
fol.49Tamminga, Sjoerd Dirks, StiensBinske 14, Afke 8, Saakje 6, Dirk 16 wekenAfbeelding
fol.7Tania, Frans Rinses, StiensRinze 33Afbeelding
fol.77vTjepkema, Rinse Tjepkes, FinkumTjepke 9, FinkumAfbeelding
fol.84Tolsma, Gerben Jans, FinkumJan 27, Pieter 25, Gatske 22Afbeelding
fol.75Twijnstra, Jan Jakobs, FinkumAaltje 29, St. Jacobiparochi, Jakob 27, Grietje 21Afbeelding
fol.20vVeenstra, Auke Pijters, StiensAutje 10, Folkert 7, Pijter 4Afbeelding
fol.77vVelde, Klaas Pieters van der, FinkumPieter 7, Finkum, Jetske 4, FinkumAfbeelding
fol.47vVelde, Teije Wijtses van der, StiensKoen 23 wknAfbeelding
fol.42vVelsma, Dirk Meints, StiensAfbeelding
fol.16Vinstra, IJpke Aukes, StiensAfbeelding
fol.25vVinstra, Jacob Sjoerd, StiensAnne 15, Sjoerds 12, Grietje 11, Baukje 7Afbeelding
fol.26Vinstra, Minne Dirks, StiensSjoukje 16, Dirkje 10, Wijtse 7, Tetje 6, Dirk 3, Jan 1Afbeelding
fol.67Visscher, Albert Pieters, HijumDieuke 4, Pieter 2Afbeelding
fol.93Visscher, Lieuwe Pieters, FinkumBaukje 29, Hallum, Pieter 26, \"in Lands dienst\" Antje 23, Oudkerk, Jurjen 20, Rinsumageest, Geertje 19, Tiete 9, Trijntje 8, Doen 5Afbeelding
fol.39Visser, Folkert Epkes, StiensMeiije 38, FranekerAfbeelding
fol.65vVlas, Arjen Klazes, HijumJan 6, Klaas 1, beiden aldaarAfbeelding
fol.17vVlas, Zijmon Johannes, StiensMarike 12, Johannes 8Afbeelding
fol.24Vonk, Jan Sijnes, StiensAfbeelding
fol.6Vonk, Lieuwe Sijnes, StiensAafke 3, IJtje 1Afbeelding
fol.34vVonk, Sjouke Sijnes, StiensWillem 1Afbeelding
fol.92Vries, Albert Klazes de, FinkumAnne 3/4Afbeelding
fol.82vVries, Fopke Klazes de, FinkumTrijntje 5, Aaltje 2, beiden aldaarAfbeelding
fol.32Vries, Geert Pijters de, StiensPijter 10Afbeelding
fol.19Vries, Gerben Gerrits de, StiensAfbeelding
fol.88vVries, Gosse Jans de, FinkumStijntje 10, Antje 1½, beiden aldaarAfbeelding
fol.77Vries, Haring Rinzes de, FinkumAfbeelding
fol.27Vries, Hobbe Jacobs de, StiensZaapke 2, Wessel 1Afbeelding
fol.11Vries, Jacob Klases de, StiensAfbeelding
fol.10vVries, Jan Pijters de, Stiens Meindert 21 wekenAfbeelding
fol.77Vries, Jan Rinzes de, FinkumAfbeelding
fol.75vVries, Klaas Gerrits de, FinkumAfbeelding
fol.62vVries, Lolke Wijgers, StiensAfbeelding
fol.89Vries, Pieter Luitzens de, FinkumAfbeelding
fol.94vVries, Pieter Willems de, StiensRixtje 25, Stiens, Pieter 21, Menaldum, heeft de akte niet getekend wegens \"ongesteldheid of ziekte\"Afbeelding
fol.9vVries, Wijger Alberts de, StiensAfbeelding
fol.72vVroom, Jan Jans, HijumSjouke (1)Afbeelding
fol.56vWaagenaar, Harmen Jacobs, StiensIJsbrant 7, Tjamke 4Afbeelding
fol.30Wagenaar, Douwe Jacobs, StiensRein 8, Jacob 6Afbeelding
fol.79Wagenaar, Jelle Feites, FinkumFeite 1 3/4, Finkum, Aaltje 42 weken, FinkumAfbeelding
fol.91Wagenaar, Johannes Jans, FinkumAntje 13, Jantje 12, Jan 9 (allen te Finkum)Afbeelding
fol.87vWagenaar, Siemen Jans, FinkumAfbeelding
fol.15Wagenaar, Sijbren Feites, StiensAntje 9, Klaaske 6Afbeelding
fol.33Wagenaar, Sjoerd Jacobs, StiensUilkje 20, Berber 18, Janke 16, Jacob 14, Jan 12, Trijntje 9, Tetje 7, Harmen 5, Arnoldus 3Afbeelding
fol.28Wal, Andries Jurjenz van der, StiensJurjen 4, Jakob 1Afbeelding
fol.53Wal, Anne Jurjens van der, StiensAfbeelding
fol.17Wal, Eelke Jacobs van der, StiensJacob 5, Wijtze 17 wekenAfbeelding
fol.37Wal, Johannes Wijtzes van der, StiensAfbeelding
fol.15Wal, Lijkle Jacobs van der, StiensJacob 13, Hijum, Zijbren 6Afbeelding
fol.6vWal, Sijbe Annes van der, StiensAfbeelding
fol.73vWal, Sjouke Wiegers van der, HijumJakob 26, HijumAfbeelding
fol.54Wal, Tjamme IJsbrants van der, StiensAfbeelding
fol.84Wal, Wieger Rintjes van der, FinkumAfbeelding
fol.42Weijer, Hessel Jans, StiensAfbeelding
fol.16Weit, Gerben Wijtzes van der, StiensWijtze 8, Wijtske 6, Bauke 3, Tjitske 30 wekenAfbeelding
fol.46vWerf, Joute Ruurds van der, StiensJetske 27, Grietje 24, Ruurd 22, Dirk 19, Antje 15Afbeelding
fol.70vWesterhuis, Sipke Gerrits, HijumPieter 32, Lijsbert 18, Gerrit 13, Dieuke 9, Worp 4, Rinse 1Afbeelding
fol.9Westra, Jan Tjibbes, StiensAfbeelding
fol.27vWestra, Lubbert Rinzes, StiensLutske 11, Geertje 9, Rinze 7, Hiske 5, Halbe 2Afbeelding
fol.26vWestra, Pieter Tjebbes, StiensAfbeelding
fol.70Westra, Sake Ritskes, HijumBaukje 27,Geertje 2Afbeelding
fol.12vWielen, Ritske Kornelis van, StiensKornelis 13, Freerkje 7, Heere 45 wekenAfbeelding
fol.79Wielinga, Anne Reinders, FinkumAfbeelding
fol.94Wielinga, Willem Gerrits, FinkumGerrit 30, St. Jacobiparochie, Klaas 25, St. Annaparochie, Rixtje 23, St. Annaparochie, Trijntje 21, Tjerk 17, Beute 16, Bregtje 11(v. Gerrit) Teunis 6Afbeelding
fol.71Wierda, Sjouke Tjipkes, HijumTjipke 17, Dieuke 15, Jan 8Afbeelding
fol.89vWijngaarden, IJwe Willems, FinkumAfbeelding
fol.89vWijngaarden, Jan Willems, FinkumWillem 9, Arjen 6, Sije 4, Anne 2, Jan ½Afbeelding
fol.12vWijngaarden, Kornelis Jans, StiensGeertje 16, ? 9, Arjen 5, Romke 2Afbeelding
fol.90Wijngaarden, Pieter Willems, FinkumAfbeelding
fol.47Woude, Gosse Halbes van der, StiensHalbe 5Afbeelding
fol.86Woude, Jacob Sijes van der, FinkumAfbeelding
fol.66vWoude, Klaas Jans van der, HijumAfbeelding
fol.74Woude, Lammert Johannes van der, HijumJohannes 6Afbeelding
fol.65vWoude, Petrus Lammerts van der, HijumAfbeelding
fol.80vWoude, Rienk Sijtses van der, FinkumSijtse 4, Jan 1Afbeelding
fol.27Woude, Rinze Zijtses van der, StiensAfbeelding
fol.57vWoude, Sijmen Jans van der, StiensJan 40, Jettie 37, Eelke 34, Pijtter 32, Dirk 27, Baukje 23, Lolkje 20, Sieuwke 17, Jelle 14, Aaltie 9, IJttie 1(v. ?) Aaltie 10, Sijbrigje 8, Sijmen 6, Grijtje 2, Dirk ¼Afbeelding
fol.59vWoude, Sjoerd Liepkes van der, StiensHoukje 17, Dieukje 16, Liepke 12, Lopke 11Afbeelding
fol.79vWoude, Wiemer Gerbens van der, FinkumAntje 22, Trijntje 20, Gepken 14, Pietje 13, Hiltje 11, Gerben 8, Iebeltje 5, Jan 2, Pieter ¼Afbeelding
fol.20Zijlstra, Dirk Hoites, StiensBaukje 6, Iede 34 wekenAfbeelding
fol.45vZijlstra, Egbert Rinzes, StiensMaaike 28, Rinze 27, Baukje 23, Akke 19, Antje 16, Hendrik 20 Iede 9Afbeelding
fol.84vZijlstra, Pieter Jurjens, FinkumSierkje 32Afbeelding
fol.7vZijlstra, Reinder Jans, StiensJan 6Afbeelding
fol.35Zijlstra, Willem Hoites, StiensZaakje 19, Hoite 17, Lieuwe 15, Baukje 10, Klaas 7, Arjen 5, Neeltje 1Afbeelding
fol.14vZipma, IJpe Pijters, StiensPijter 12, Nieske 10, Hijke 5, Zijtze 3, Jacob 3/4Afbeelding
fol.17vZipma, Lijkle Pijters, StiensJan 10, Akke 8Afbeelding
fol.87Zondervan, Hijltje IJpes, FinkumTabe 1½, FinkumAfbeelding
fol.83Zondervan, Tabe IJpes, FinkumIJfke 12, Hiltje 9, Trijntje 6, IJpe 1Afbeelding
fol.83Zwart, Dirk Piebes, FinkumTietje 19, Zeeltje 17, Hijum, Piebe 11, Pieter 5Afbeelding
fol.10vZwart, Eize Jans, StiensJan 5, Eeke 3Afbeelding
fol.81vZwart, Jan Piebes, FinkumTietje 24, Willem 14, beiden te FinkumAfbeelding
fol.69Zwart, Klaas Piebes, HijumTietje 21, Trijntje 18, Antje 14, Piebe 8, allen te HijumAfbeelding
fol.43vZwart, Sjoerd Ruurds, StiensBeitske 38 wekenAfbeelding
fol.28Zwart, Sjouke Jans, StiensAbram 28, Baukje 22, Antje 18, Jan 16, Tjitske 11, Tietje 6Afbeelding