Source:Ameland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Watchers
Source Burgerlijke Stand
Coverage
Place Ameland, Friesland, Netherlands
Year range 1811 -
Subject Vital records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Ameland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand.
Repositories
TRESOAR-Fries Historisch en Letterkundig Centrumhttp://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/ask_sam_ful..Free website
FamilySearchcollection homepage Free website
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center
http://www.allefriezen.nlFree website

Contents

General Info

Civil registration of births, marriages and deaths of Ameland, Friesland, Netherlands.

Usage Tips

FamilySearch scannen

Geboorten

Huwelijken

Huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen

Huwelijksbijlagen

Overlijden

Tienjarige tafels


Burgerlijke Stand

Achtkarspelen · Aengwirden · Ameland · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Utingeradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel