Person:Experience Woodward (1)

m. 4 Sep 1639
  1. Freedom Woodward1642 - 1681
  2. Experience Woodward1643 - 1686
  3. Thankful Woodward1646 -
  4. John Woodward1647 - 1723
m. 21 Nov 1661
  1. John Pomeroy1662 -
  2. Maj. Ebenezer Pomeroy1669 -
  3. Thankful Pomeroy1679 - 1773
Facts and Events
Name Experience Woodward
Alt Name Experience Woodard
Gender Female
Birth? 10 Nov 1643 Dorchester, Suffolk, Massachusetts, United States
Christening? 19 Nov 1643 Dorchester, Suffolk, Massachusetts, United States
Marriage 21 Nov 1661 Northampton, Hampshire, Massachusetts, United Statesto Deacon Medad Pomeroy
Alt Death? 1681
Death? 8 Jul 1686 Northampton, Hampshire, Massachusetts, United States